Přiznání daně z příjmu

Březen: nejen přiznání k dani z příjmu z podnikání

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2020-03-03

V březnu je třeba podat přiznání k dani z příjmu. Bohužel když upře na březen pozornost podnikatel, naskáče těch povinností víc. Dramaticky víc. Skoro to vypadá, že březen je měsícem byrokracie.

Přiznání k dani z příjmu – 31. březen

Přiznání k dani z příjmu je třeba podat do 1. dubna. Tolerováno bez sankcí je podání přiznání v průběhu dalších 5 pracovních dní. V případě, že účetní závěrka poplatníka podléhá auditu, nebo za poplatníka daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, je termínem pro odevzdání 1. červenec. Skutečnost využití daňového poradce je třeba doložit finančnímu úřadu do 31. března předložením plné moci.

Předmět daně z příjmu

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy ze samostatné činnosti
 • příjmy z kapitálového majetku
 • příjmy z nájmu a
 • ostatní příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i v zahraničí.

Slevy na dani z příjmu

 • sleva na poplatníka  aktuálně 24 840 Kč
 • sleva na manželku/manžela 24 840 Kč
 • sleva na invaliditu
  • základní 2 520 Kč
  • rozšířenou 5 040 Kč
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč
 • sleva na studenta (do 26 let) 4 020 Kč
 • sleva za umístění dítěte (alias školkovné)
 • sleva na EET

Nezdanitelné části základu daně z příjmu

 • dary
 • úroky z úvěrů na financování bytu
 • příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
 • soukromé životní pojištění
 • úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání
 • členské příspěvky odborové organizaci

Daňový bonus

Daňový bonus se vztahuje na vyživované děti. Kč 15 204,- na první dítě, 19 404,- na druhé, 24 204 na třetí a každé další dítě. Daňový bonus se vztahuje na poplatníky, kteří měli za daný rok příjem minimálně o výši šestinásobku minimální mzdy (aktuálně 80 100 Kč). A vzhledem k tomu, že jde o bonus, je v případě nulové daně poplatníkovi vyplacen finančním úřadem.

Daňové přiznání v r. 2020

Vzhledem ke kauze koronaviru je možné, že bude termín pro podání daňového přiznání v roce 2020 posunut o 3 měsíce. Ve středu 11. března to oznámila ministryně financí Alena Schillerová:

Navrhnu odložení přiznání daně z příjmu. Udělám to formou, že prominu plošně sankce včetně i správních poplatků, což je v mé kompetenci. Ráda bych stabilizační balíček představila příští týden.

Další povinnosti podnikatelů v měsíci březnu

Daň z příjmu – 2. března

Hned zkraje měsíce je třeba:

 • podat vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2019
 • odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby za leden 2020

Spotřební daň – 11. března

11. března je splatná spotřební daň (krom spotřební daně z lihu) za leden 2020 z titulu splatnosti daně do 40 dnů od skončení zdaňovacího období. Přiznaná musí být už 25. února z titulu nutnosti přiznat daň do 25 dnů od skončení zdaňovacího období. 

Záloha na daň z příjmu – 15. března, resp. v pondělí 16. března

Pokud jste předcházející rok zaplatili daň z příjmu vyšší než 150 000 Kč, a tím pádem se na Vás vztahuje povinnost platit čtvrtletní zálohy na daň z příjmu, je třeba první čtvrtletní zálohu zaplatit k 15. březnu.

Výše zálohy se rovná jedné čtvrtině minulé daně, zaokrouhlené na celé stovky nahoru. Z principu věci se neplatí v 1. roce podnikání. Zálohu na daň z příjmu neplatí zaměstnaní, u nichž více než polovinu příjmu tvoří příjem ze závislé činnosti a daň za ně odvedl zaměstnavatel.

Daň z příjmu ze závislé činnosti – 20. března

V březnu je třeba splnit i zákonné povinnosti vztahující se na zaměstnance:

 • elektronicky podat vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za r. 2019, 
 • zaplatit měsíční odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti.

Daň z přidané hodnoty – 25. března

25. březen je povinností pouze pro měsíční plátce daně z přidané hodnoty. Ti musí podat:

 1. přiznání DPH za únor 2020, 
 2. souhrnné hlášení za únor 2020 a
 3. kontrolní hlášení za únor 2020. 

Čtvrtletní plátce DPH čekají tytéž povinnosti až 27. dubna.

Ekologické daně – 25. března

25. března je třeba také podat přiznání a odvést daň z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv za únor 2020. Daň se vztahuje na dodavatele, provozovatele distribučních soustav a spotřebitele, kteří energetické produkty použili k činnostem, které nejsou od daně osvobozeny.

Spotřební daň – přiznání za únor – 25. března

K 25. dnu v měsíci je třeba podat přiznání spotřební daně za únor 2020. 

Spotřební daň z lihu – 26. března

Spotřební daň z lihu je splatná 26. března (přiznaná 25. února).

Žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu EET – 31. března

Od 1. května 2020 budou muset elektronicky evidovat tržby všichni podnikatelé, kteří přijímají tržby v hotovosti. Zvláštní režim EET je jednou z variant EET. Je určen pouze pro neplátce DPH s hotovostními příjmy max. do 600 000 Kč ročně, kteří mají max. 2 zaměstnance.

Kdo nestihne podat žádost do 31. března, musí od května evidovat v běžném či zjednodušeném, a na zvláštní režim přejít až po schválení žádosti o zvláštní režim. Finanční úřad má 30 dní na posouzení žádosti.

A co nás čeká v dubnu?

Duben už jen nástřelem:

 • silniční daň - odvést silniční daň za první čtvrtletí roku do 15. dubna
 • spotřební daň - zaplatit spotřební daň (krom lihu) za únor 2020 do 9. dubna, zaplatit spotřební daň z lihu za únor 2020 do 24. dubna a podat přiznání za březen 2020 do 27. dubna
 • daň z hazardních her - podat přiznání a zaplatit daň za 1. čtvrtletí
 • MOSS - přiznání za 1. čtvrtletí k 20. dubnu
 • DPH - přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení za březen pro měsíční plátce a za 1. čtvrtletí roku pro čtvrtletní plátce DPH k 27. dubnu
 • ekologické daně - přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen k 27. dubnu.

Zdroje

Přiznání daně z příjmu

Březen: nejen přiznání k dani z příjmu z podnikání

Daniel Beranek

Daniel Beranek, 2020-03-03

V březnu je třeba podat přiznání k dani z příjmu. Bohužel když upře na březen pozornost podnikatel, naskáče těch povinností víc. Dramaticky víc. Skoro to vypadá, že březen je měsícem byrokracie.

Přiznání k dani z příjmu – 31. březen

Přiznání k dani z příjmu je třeba podat do 1. dubna. Tolerováno bez sankcí je podání přiznání v průběhu dalších 5 pracovních dní. V případě, že účetní závěrka poplatníka podléhá auditu, nebo za poplatníka daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, je termínem pro odevzdání 1. červenec. Skutečnost využití daňového poradce je třeba doložit finančnímu úřadu do 31. března předložením plné moci.

Předmět daně z příjmu

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy ze samostatné činnosti
 • příjmy z kapitálového majetku
 • příjmy z nájmu a
 • ostatní příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i v zahraničí.

Slevy na dani z příjmu

 • sleva na poplatníka  aktuálně 24 840 Kč
 • sleva na manželku/manžela 24 840 Kč
 • sleva na invaliditu
  • základní 2 520 Kč
  • rozšířenou 5 040 Kč
 • sleva na držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč
 • sleva na studenta (do 26 let) 4 020 Kč
 • sleva za umístění dítěte (alias školkovné)
 • sleva na EET

Nezdanitelné části základu daně z příjmu

 • dary
 • úroky z úvěrů na financování bytu
 • příspěvek na penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
 • soukromé životní pojištění
 • úhrady za zkoušky ověřující další vzdělávání
 • členské příspěvky odborové organizaci

Daňový bonus

Daňový bonus se vztahuje na vyživované děti. Kč 15 204,- na první dítě, 19 404,- na druhé, 24 204 na třetí a každé další dítě. Daňový bonus se vztahuje na poplatníky, kteří měli za daný rok příjem minimálně o výši šestinásobku minimální mzdy (aktuálně 80 100 Kč). A vzhledem k tomu, že jde o bonus, je v případě nulové daně poplatníkovi vyplacen finančním úřadem.

Daňové přiznání v r. 2020

Vzhledem ke kauze koronaviru je možné, že bude termín pro podání daňového přiznání v roce 2020 posunut o 3 měsíce. Ve středu 11. března to oznámila ministryně financí Alena Schillerová:

Navrhnu odložení přiznání daně z příjmu. Udělám to formou, že prominu plošně sankce včetně i správních poplatků, což je v mé kompetenci. Ráda bych stabilizační balíček představila příští týden.

Další povinnosti podnikatelů v měsíci březnu

Daň z příjmu – 2. března

Hned zkraje měsíce je třeba:

 • podat vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2019
 • odvést daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby za leden 2020

Spotřební daň – 11. března

11. března je splatná spotřební daň (krom spotřební daně z lihu) za leden 2020 z titulu splatnosti daně do 40 dnů od skončení zdaňovacího období. Přiznaná musí být už 25. února z titulu nutnosti přiznat daň do 25 dnů od skončení zdaňovacího období. 

Záloha na daň z příjmu – 15. března, resp. v pondělí 16. března

Pokud jste předcházející rok zaplatili daň z příjmu vyšší než 150 000 Kč, a tím pádem se na Vás vztahuje povinnost platit čtvrtletní zálohy na daň z příjmu, je třeba první čtvrtletní zálohu zaplatit k 15. březnu.

Výše zálohy se rovná jedné čtvrtině minulé daně, zaokrouhlené na celé stovky nahoru. Z principu věci se neplatí v 1. roce podnikání. Zálohu na daň z příjmu neplatí zaměstnaní, u nichž více než polovinu příjmu tvoří příjem ze závislé činnosti a daň za ně odvedl zaměstnavatel.

Daň z příjmu ze závislé činnosti – 20. března

V březnu je třeba splnit i zákonné povinnosti vztahující se na zaměstnance:

 • elektronicky podat vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za r. 2019, 
 • zaplatit měsíční odvod záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti.

Daň z přidané hodnoty – 25. března

25. březen je povinností pouze pro měsíční plátce daně z přidané hodnoty. Ti musí podat:

 1. přiznání DPH za únor 2020, 
 2. souhrnné hlášení za únor 2020 a
 3. kontrolní hlášení za únor 2020. 

Čtvrtletní plátce DPH čekají tytéž povinnosti až 27. dubna.

Ekologické daně – 25. března

25. března je třeba také podat přiznání a odvést daň z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv za únor 2020. Daň se vztahuje na dodavatele, provozovatele distribučních soustav a spotřebitele, kteří energetické produkty použili k činnostem, které nejsou od daně osvobozeny.

Spotřební daň – přiznání za únor – 25. března

K 25. dnu v měsíci je třeba podat přiznání spotřební daně za únor 2020. 

Spotřební daň z lihu – 26. března

Spotřební daň z lihu je splatná 26. března (přiznaná 25. února).

Žádost o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu EET – 31. března

Od 1. května 2020 budou muset elektronicky evidovat tržby všichni podnikatelé, kteří přijímají tržby v hotovosti. Zvláštní režim EET je jednou z variant EET. Je určen pouze pro neplátce DPH s hotovostními příjmy max. do 600 000 Kč ročně, kteří mají max. 2 zaměstnance.

Kdo nestihne podat žádost do 31. března, musí od května evidovat v běžném či zjednodušeném, a na zvláštní režim přejít až po schválení žádosti o zvláštní režim. Finanční úřad má 30 dní na posouzení žádosti.

A co nás čeká v dubnu?

Duben už jen nástřelem:

 • silniční daň - odvést silniční daň za první čtvrtletí roku do 15. dubna
 • spotřební daň - zaplatit spotřební daň (krom lihu) za únor 2020 do 9. dubna, zaplatit spotřební daň z lihu za únor 2020 do 24. dubna a podat přiznání za březen 2020 do 27. dubna
 • daň z hazardních her - podat přiznání a zaplatit daň za 1. čtvrtletí
 • MOSS - přiznání za 1. čtvrtletí k 20. dubnu
 • DPH - přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení za březen pro měsíční plátce a za 1. čtvrtletí roku pro čtvrtletní plátce DPH k 27. dubnu
 • ekologické daně - přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen k 27. dubnu.

Zdroje

Vyzkoušejte BitFakturu

Testujte všechny funkce po dobu 30 dnů zdarma

Registrace