Obchodní podmínky

Obchodní podmínky  

Tyto podmínky tvoří řád pro poskytování elektronických služeb na základě Zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a vymezuji pravidla poskytování služeb prostřednictvím Webových stránek a dalších domén s uvedením jednotlivých částí Služeb a mobilní aplikace.

Pojmy

 • Provozovatel Webové stránky -

  BitFaktura s r. o. se sídlem ve Zlíně, ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, zapsána do z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 126251, DIČ: CZ14034778.
 • Služba -

  internetová služba dostupná na internetu na hlavní adrese www.bitfaktura.cz, která umožnuje přístup ke Službám.
 • Webová stránka -

  internetová stránka umístěná na internetu na hlavní adrese www.bitfaktura.cz, další jazykové verze webu a všechny jeho podstránky.
 • Mobilní aplikace -

  verze Webové stránky zpřístupněná Provozovatelem webové stránky jako Mobilní aplikace v Google Play a Apple AppStore s názvem BitFaktura.
 • Služba -

  služba poskytovaná jako součást Webových stránek
 • Účetní výkazy -

  výkazy a dokumenty nabízené Webovou stránkou: Evidence prodeje DPH, Evidence nákupu DPH, Jednotné kontrolní soubory, výkazy a inventární dokumenty a zprávy dostupné jako součást funkce „Účetnictví online“ zahrnuté v Ceníku.
 • Uživatel -

  subjekt s nejméně omezenou způsobilostí k právním úkonům, který navštěvuje Webovou stránku nebo podává zakázku, která stanovuje podmínky Smlouvy, dle které budou Strany povinny poskytovat služby vyplývající z této Smlouvy.
 • Smlouva -

  smlouva o poskytování Služeb nepřetržitě, cyklicky zúčtovaná v obnovitelných Zúčtovacích obdobích.
 • Předplatné -

  platba uhrazená Uživatelem za poskytování služeb Provozovatelem webových stránek za dané Zúčtovací období.
 • Plán předplatného -

  balíček dostupných funkcí v rámci služby poskytované Provozovatelem, zvolené Uživatelem Služby.
 • Zkušební období -

  třicetidenní, bezplatná doba, přísluší Uživateli za účelem seznámení se s funkčností Webové stránky, čítaný ode dne zaregistrování se a vytvoření účtu na Webové stránce.
 • Zúčtovací období -

  období jednoho roku nebo jiné zúčtovací období poskytovaných Služeb v režimu předplatného.
 • CeníkCeník -

  aktuálně platný Ceník dostupný na internetové adrese https://bitfaktura.cz/cenik, který obsahuje seznam dostupných a zůstávajících služeb v nabídce Webové stránky a jejich ceny.
 • Nařízení -

  Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/EW (obecné Nařízení o ochraně údajů).

Uzavření smlouvy a používání Webové stránky

§1 Vytvoření účtu Uživatele na Webové stránce


 • Za účelem uzavření smlouvy o poskytování Služeb je nutné se zaregistrovat a vytvořit si individuální Uživatelský účet na Webové stránce.
 • Uživatel může vytvořit účet pomocí registrační funkce na internetové stránce nebo prostřednictvím Mobilní aplikace.
 • Vytvořením účtu Uživatel souhlasí s podmínkami Řádu.
 • Okamžik registrace, který spočívá v uvedení Uživatelem e-mailové adresy, hesla a stisknutím tlačítka „Registrace” je považován Provozovatelem webové stránky za přijatelný Uživatelem nabídky uvedené na internetové stránce www.bitfaktura.cz/cenik a je okamžikem uzavření Smluvními stranami Smlouvy o poskytování služeb, jejichž obsah se řídí těmito předpisy.
 • Uživatel je povinen uvést při registraci správnou e-mailovou adresu, která umožní zaslat mu aktivační odkaz pro účet.
 • Uživatel je povinen ověřit správnost e-mailové adresy, která byla uvedená během procesu registrace. Pokud ji Uživatel neověří v průběhu 14 (slovy: čtrnácti) dní, počínaje ode dne registrace, Provozovatel Webové stránky si vyhrazuje právo omezit funkčnost účtu, dokud nebude ověřena správnost uvedené e-mailové adresy.

§2 Zkušební období


 • Po vytvoření účtu, Uživateli přísluší bezplatný třicetidenní přístup ke všem funkcím Webové stránky, aby se seznámil s funkcemi nabízenými v jednotlivých Plánech předplatného Služby.
 • Aktivní plán předplatného, po vytvoření účtu, je v souladu s plánem zvoleným Uživatelem při registraci a je definován tlačítkem přesměrování na registrační formulář.
 • Během trvání Zkušebního období může Uživatel volně přepínat mezi Plány předplatných. Aktivace funkcí vyšších balíčků přepíná Uživatele na vyšší balíček. K přepnutí na nižší balíček je třeba deaktivovat funkce přesahující zvolený Plán předplatného podle seznamu funkcí v Ceníku.
 • Po uplynutí třicetidenního Zkušebního období bude Webová stránka informovat Uživatele o pravidlech používání Webových stránek ve vztahu k aktuálně testovanému Plánu předplatného na účtu. Uživatel bude informován o možnosti provedení poplatku předplatného za účelem zachování přístupu k plné funkčnosti účtu ve vybraném Plánu předplatného nebo změny Plánu předplatného na jiný.

§3 Bezplatný účet


 • Uživatel může používat bezplatnou verzi Webové stránky, která je uvedená v Ceníku s názvem Micro.
 • Doba použití Micro verze není omezena.
 • Použíti Plánu předplatného Micro je omezeno do jednoho měsíce v souladu s limity uvedenými v Ceníku.
 • Dokumenty jsou sčítány v okamžiku uložení, odstranění dokumentů vystavených na Webových stránkách v Plánu předplatného Micro neobnovuje měsíční limit dokumentů uvedený v Ceníku.
 • Množství dokumentů určené měsíčním limitem pro Plán předplatného Micro, které nebyly v daném měsíci používány, nepodléhá kumulaci.
 • Měsícem se rozumí kalendářní měsíc.
 • Uživatel může kdykoli změnit Plán předplatného z plánu Micro na libovolně vybraný placený plán.
 • Uživatel má právo kdykoli změnit placenou verzi Webové stránky na Micro zdarma verzi; v důsledku možné změny Uživatel nemá nárok na náhradu za nevyužitou část Předplatného.

§4 Změna Plánu předplatného


 • Uživatel může kdykoli změnit Plán předplatného z aktuálně používaného na jiný placený plán.
 • Změna Plánu předplatného z vyššího na nižší souvisí s omezením funkčnosti účtu podle Ceníku.
 • Omezení funkčnosti účtu může mít za následek nedostatek přístupu k některým datům uloženým na účtu Uživatele.
 • Za případné ztráty dat způsobené změnou Plánu předplatného od vyššího až po nižší Provozovatel Webové stránky nenese odpovědnost.
 • Pokud Uživatel provede změnu uvedenou v §4 bod 2, čímž způsobí překročení limitů stanovených v Ceníku za účelem dalšího přístupu k funkčnosti účtu, je Uživatel povinen přizpůsobit účet k limitům podle Ceníku. Uživatel může toto provést deaktivací příslušných prvků na Webové stránce. Do té doby bude funkčnost účtu blokována.

§5 Poplatek za předplatné


 • Volbu Plánu předplatného provádí Uživatel, a Provozovatel Webové stránky, bez rozhodnutí Uživatele nemůže účtovat žádné poplatky za používání webových stránek.
 • Za účelem zakoupení Placené služby nabízené Provozovatelem Webové stránky, Uživatel vybere na svém účtu vybranou možnost Předplatného a následně určí, zda má být vystavena faktura s DPH za poskytnuté Služby. Uživatel je povinen uvést správné údaje nezbytné k vystavení faktury s DPH včetně DIČ. Zahraniční uživatel, který má evropské DIČ, je povinen vyplnit své údaje společnosti s tímto číslem DIČ.
 • Pokud je Služba vybrána v placené možnosti, Uživatel je povinen uhradit částku uvedenou na platebním formuláři. Částka uvedená na platebním formuláři je v souladu s částkou uvedenou v Ceníku, ale může být snížena o částku slevy, která přísluší vzhledem k délce placeného Předplatného, a částku slevy, která přísluší vzhledem k provádění příležitostně propagační akce Provozovatelem Webové stránky nebo subjekty s ním spolupracujícími.
 • Slevu poskytnutou Uživateli vzhledem k délce placeného Předplatného lze kombinovat pouze s jednou slevou, která přísluší Uživateli v souvislosti s propagačními akcemi příležitostně prováděnými Provozovatelem Webové stránky nebo subjekty s ním spolupracujícími.
 • Slevy patřící Uživateli z důvodu samostatně příležitostně prováděné propagační akce Provozovatelem Webové stránky nebo subjekty s ním spolupracujícími nepodléhají kumulaci.
 • Sleva patřící Uživateli z důvodu provádění propagační akce Provozovatelem Webové stránky a subjekty s ním spolupracujícími může být použita Uživatelem zadáním kódu slevy na platebním formuláři. Nevyužitá sleva se nepřevádí na platby provedené v následujících Zúčtovacích obdobích a Uživatel nemá nárok na žádnou finanční náhradu nebo prodloužení předplatného za nevyužitou slevu.
 • Aby Uživatel získal přístup k funkci, která se nevyskytuje v zakoupeném nebo Uživatelem používaném Plánu předplatného, je povinen změnit Plán předplatného na vyšší, podle Ceníku.
 • Služba bude zpřístupněna v okamžiku připsání prostředků na účet Provozovatele Webové stránky. Uživatel obdrží automatické oznámení o aktivaci Služby spolu s odkazem na fakturu přiřazenou k jeho účtu e-mailovou adresu.
 • Pokud Uživatel zvolil jako způsob platby platební kartu, ukončení smlouvy je možné do 14 (slovy: čtrnácti) dnů před ukončením placeného Zúčtovacího období, v opačném případě bude služba automaticky prodloužena na další období předplatného v souladu s aktuálně používaným Plánem předplatného.
 • Na 14 (slovy: čtrnáct) dní před koncem Zúčtovacího období zasílá Webová stránka Uživateli informaci týkající se možnosti zachování plné funkčnosti používaného účtu. Tato zpráva (s připojenou fakturou Proforma) tvoří nabídku představenou Uživateli Provozovatelem Služby, týkající se možnosti prodloužení používání stávající Služby.
 • Uživatel v rámci plánu Enterprise může zakoupit u Provozovatele Webové stránky balíček programovacích hodin a pověřit provedení personalizovaných funkcí, které doplní poskytovanou Službu. Provozovatel Webové stránky si vyhrazuje právo odmítnout nabízená řešení, pokud nebude odpovídat předpokládanému určení Internetové stránky Provozovatelem Webové stránky. Navíc si Provozovatel Webové stránky vyhrazuje právo zpřístupnit všem Uživatelům Webové stránky přístup k funkcím, jejichž provedení bylo zadáno Uživatelem v balíku programovacích hodin.

§6 Platby


 • Faktura s DPH se vystavuje po uhrazení platby Uživatelem s uvedením údajů stanovených Uživatelem v platebním formuláři při placení.
 • V případě zjištění nesprávnosti údajů uvedených Uživatelem a použitých k vystavení faktury s DPH, je Uživatel povinen představit Provozovateli opravnou fakturu.
 • Za doručení faktury s DPH zaslanou na e-mailovou adresu Uživatele (vlastníka účtu) se považuje přijetí poštovním serverem Uživatele zprávy, která obsahuje fakturu s DPH.
 • Případné dodatečné náklady na služby třetích osob, zejména v souvislosti s realizací plateb, hradí Uživatel.
 • Za den platby se považuje datum připsání částky na bankovní účet Provozovatele Služby.
 • Odstranění zápatí „Vygenerováno v BitFaktura.cz“ je dodatečně splatné ve výši 20% základní ceny vybraného Plánu předplatného. Pokud nebude použito placené odstranění zápatí, považuje se toto zápatí za integrální součást Webové stránky. Odstranění zápatí nepřísluší Uživatelům, kteří používají Micro verze Webové stránky, a aktivním účtům v rámci Modulu Účetní kancelář.
 • Provozovatel Webové stránky si vyhrazuje právo změnit Ceník.

§7 Doba trvání smlouvy a její ukončení


 • Smlouva uzavřená mezi Provozovatelem Webové stránky a Uživatelem je uzavřená až v okamžiku vytvoření účtu na Webové stránce a trvá až do jejího ukončení, a to v případě, že se na účtu mění Plán předplatného bez nutnosti doručení samostatných prohlášení jednotlivých Stran.
 • Smlouva o poskytování Služeb může být ukončena Uživatelem se zachováním písemné formy kdykoli bez uvedení důvodu.
 • Smlouva o poskytování Služeb může být ukončena bez výpovědi Provozovatelem Webové stránky v následujících případech:
  1. Uživatel výrazně porušil ustanovení této Smlouvy;
  2. Uživatel jednal v neprospěch Provozovatele Webové stránky, dalších Uživatelů Služby nebo internetu;
  3. Uživatel použil účet na Webových stránkách v rozporu s jeho určením a rozsahem funkcí, které mu poskytuje zvolený a zaplacený Plán předplatného;
  4. Uživatel jednal protiprávně nebo učinil opatření ohrožující bezpečnost dat, která jsou na Webových stránkách.
 • V situacích popsaných v §7 bod 2, §7 bod 3 a §12 bod 7 nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazené platby.
 • Odstranění účtu na Webových stránkách může provádět pouze Uživatel, který je zároveň vlastníkem účtu. Za tím účelem je třeba použít funkce Webové stránky "Odstranit účet". Po uplatnění této funkce je vlastník účtu povinen potvrdit rozhodnutí o odstranění účtu. Po potvrzení odstranění účtu bude deaktivován na dobu 7 (slovy: sedm) dnů. V tomto období bude zablokovaná možnost používání funkce Webové stránky; Majitel účtu však zachová možnost obnovení funkčnosti účtu ve lhůtě 7 (slovy: sedm) dnů počítaných od data jeho deaktivace. Za účelem obnovení aktivace účtu je majitel povinen použít odkaz, který mu byl zaslaný e-mailovou adresou Provozovatelem Webové stránky, nebo použít funkci Webové stránky „Obnovit aktivaci účtu“, která je viditelná po přihlášení se k účtu. Během deaktivace účtu má Uživatel možnost přihlášení se k účtu pomocí stávajícího přihlašovacího jména a hesla. Po uplynutí 7 (slovy: sedmi) dní, pokud majitel účtu nepoužije možnost obnovení funkčnosti účtu, bude účet automaticky odstraněný – bez možnosti obnovení dat přiřazených k účtu.
 • Za případné ztráty dat způsobené odstraněním účtu Uživatelem Provozovatel Webové stránky nenese žádnou odpovědnost.

§8 Účetní výkazy


 • Účetní výkazy jsou zpřístupněny Uživateli v souladu s jeho Plánem předplatného. Dostupnost Účetních výkazů v jednotlivých Plánech předplatného se řídí Ceníkem.
 • Rozsah dat zpracovávaných Účetními výkazy závisí na aktivovaných Uživatelem funkcích v rámci Plánu předplatného.
 • Účetní výkazy jsou ilustračními výkazy a předkládané výpočty jsou založeny na údajích zadaných Uživatelem na Webové stránce.
 • Zodpovědnost za správnost zadaných údajů na Webové stránce spočívá na Uživateli.
 • Provozovatel Webové stránky neřídí způsob a typ zadávání údajů Uživatelem, a to znamená, že nenese zodpovědnost v situaci, kdy Uživatel předloží Finančnímu úřadu chybně vygenerovaný Účetní výkaz.

§9 Mobilní aplikace


 • Mobilní aplikace BitFaktura je k dispozici ke stažení v internetových obchodech Google Play nebo Apple App Store.
 • Použití Mobilní aplikace vyžaduje mobilní zařízení s nainstalovaným operačním systémem Android nebo iOS a přístup k internetu. Minimální verze softwaru je k dispozici v popisu Aplikace na internetové stránce obchodu.
 • Stažení Aplikace z obchodů uvedených v §9 bod 1 těchto předpisů je bezplatné.
 • Služby poskytované prostřednictvím Mobilní aplikace spočívají zejména v:
  1. přístupu k seznamu vydaných dokumentů;
  2. přístupu k základním statistikám účtu;
  3. možnosti vystavovat dokumenty o příjmech
  4. možnosti vystavovat dokumenty o nákladech
 • Rozsah přístupu k funkcím, které nabízí Mobilní aplikace, se může lišit s rozsahem přístupných funkcí Služby v souladu s platným Ceníkem v aktuálním Plánu předplatného Uživatele. Za účelem přístupu k plné funkčnosti Služby, která odpovídá Uživatelem zakoupenému Plánu předplatného, se Uživatel musí přihlásit ke svému účtu na Webové stránce z internetového prohlížeče.
 • Uživatel se v rámci Mobilní aplikace může přihlásit vytvořením nového účtu nebo používat účet, který byl dříve vytvořen na Webové stránce.
 • Uživatelský účet dostupný na Webových stránkách ve verzi prohlížeče a Mobilní aplikace je stejným účtem a přihlašování se k němu prostřednictvím Mobilní aplikace probíhá pomocí stejného přihlašovacího jména a hesla.
 • Uživatel může zrušit používání Mobilní aplikace tím, že ji odinstaluje, což nesouvisí s odstraněním údajů z účtu ve standardní verzi Webové stránky.
 • Za účelem odstranění účtu na Webových stránkách je Uživatel povinen použít postup popsaný v §7 bod 5 tohoto Řádu.
 • Náklady na přenos dat požadovaných ke stažení, spuštění a používání Mobilní aplikace hradí Uživatel na vlastní náklady v souladu se smlouvou uzavřenou Uživatelem s externími poskytovateli internetových služeb.
 • Mobilní aplikace je předmětem majetkových autorských práv Provozovatele Webové stránky. Všechny grafické prvky, loga, ochranné známky a uspořádání rozhraní, které jsou v této aplikaci uvedeny, podléhají právní ochraně.
 • Uživatelé jsou povinni používat Mobilní aplikaci způsobem, který je v souladu s těmito předpisy, předpisy obchodů, ze kterých byly staženy, a platnými právními předpisy.

§9a API Operátor servisu 


 • Operátor servisu zpřístupňuje uživatelům systém API (Application Programming Interface), umožňující výměnu dat mezi servisem a externími aplikacemi (dále jako „API fakturační systém“).   
 • Na využívání fakturačních systémů API se nevztahují žádné ostatní poplatky, ale pouze po vyjádření souhlasu s nynějším řádem a jeho pravidly mohou fakturační systémy API používat výhradně pouze jeho Uživatelé. 
 • Návod jak integrovat externí aplikaci se servisem pomocí fakturačních systému API je dostupný pod odkazem https://app.bitfaktura.cz/api.
 • API fakturační systém nemůže být používán v rozporu s platnými právními předpisy, předpisy operátora servisu, nebo třetích osob zvláště pak není dovoleno:  
  • porušování autorských práv, ochranných známek a ostatních označení mohoucích potencionální odběratele uvádět v omyl,
  • využívání fakturačního systému API k vedení konkurenční činnosti vůči operátorovi servisu, v tom i vytváření jiných aplikací určených do vystavování faktur a ostatních účetních dokumentů, 
  • využívání fakturačního systému API v malware, nebo jiných škodlivých softwarech poškozující jakýkoliv subjekt. 
 • Odpovědnost za porušení obecně platných právních předpisů, pravidel operátora servisu, nebo práv třetích osob způsobené využíváním fakturačního systému API, zvláště nepovoleným způsobem, v nesouladu s jeho určením a platnými pravidly nese samotný uživatel.  
 • Využívání fakturačního systému API uživatelem se koná na jeho vlastní riziko na základě dokumentace a informací zpřístupněných operátorem servisu. Operátor servisu vynakládá veškeré úsilí, aby fakturační systém API pracoval bezchybně, současně nemůže garantovat maximální spolehlivost v činnosti fakturačního systému API. 
 • V případě porušení nynějšího řádu, v tom pravidel o využívání fakturačních systémů API, uvedených v bodě č. 4 a také v případě technických problémů v činnosti fakturačních systémů API má operátor servisu právo zamítnout přístup uživateli do fakturačního systému API, nebo ho vyzvat k okamžitému přerušení využívání fakturačních systémů API.    

§10 Technické požadavky


 • Aby bylo zajištěno správné fungování Služeb, je nutný přístup k internetu a nainstalování Uživatelem internetového prohlížeče, například: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Edge s doporučením, aby toto byly nejnovější stabilní verze těchto prohlížečů.

§11 Aktualizace služby


 • Aktualizace Webové stránky jsou bezplatně k dispozici Uživateli.
 • Nové funkce jsou zpřístupněny Provozovatelem Webové stránky ve všech nebo Provozovatelem Webové stránky vybraných Plánech předplatného.
 • Aktualizace Webové stránky mohou provádět změny v jejím fungování; o významných změnách Provozovatel Webové stránky informuje Uživatele e-mailem, v informačním bulletinu, na podstránce Znalostní báze nebo na podstránce Blog, na které jsou popisovány nové funkce Webové stránky.
 • Povinností uživatele je ujistit se, že jsou průběžně a správně vydávané dokumenty a generované výkazy.
 • Návrhy týkající se nových aktualizací a funkcí může Uživatel nahlásit na fórum návrhů nebo e-mailem na adresu info@bitfaktura.cz .
 • Aktualizace Webové stránky budou zaváděny Provozovatelem Webové stránky v souladu s předpokládaným určením Webové stránky a plánem jejího rozvoje.

§12 Obecné povinnosti stran


 • Webová stránka je k dispozici Uživatelům 24 hodin denně. Provozovatel Webové stránky si vyhrazuje právo na krátké přestávky vyplývající z pravidelné údržby Webové stránky nebo způsobené náhodnými událostmi.
 • Provozovatel Webové stránky je povinen okamžitě opravit jakékoli závady nebo poruchy, které znemožňují nebo brání přístup na Webovou stránku. V případě, že nahlášená závada nebo porucha nebude odstraněna v termínu delším než 7 (slovy: sedm) dní, Uživatel může s okamžitou platností ukončit smlouvu.
 • Uživatel, který používá Službu, vyjadřuje souhlas s obdržením faktur s DPH od Provozovatele Webové stránky elektronickou cestou.
 • Provozovatel Webové stránky umožňuje zasílat faktury v elektronické podobě. Uživatelé prohlašují, že obdrželi od svých kontrahentů příslušný souhlas s obdržením faktur elektronickou cestou.
 • Uživatel se zavazuje používat Služby takovým způsobem, který neporušuje práva třetích osob (osobnostní práva, autorská práva), dobré zvyky a právní předpisy.
 • Uživatel je majitelem veškerého obsahu představeného prostřednictvím Služby na Webové stránce, za který Provozovatel Webové stránky nenese žádnou odpovědnost. Veškerou odpovědnost, vyplývající z právních předpisů týkajících se zveřejnění obsahu Uživatelem Webové stránky, nese Uživatel.
 • V případě, že obdrží zprávu o nezákonné povaze údajů zveřejněných Uživatelem na Webové stránce, přísluší Provozovateli Webové stránky k zabránění přístupu k údajům Uživatele. V takovém případě bude Uživatel upozorněn na zablokování účtu.
 • Provozovatel Webové stránky si vyhrazuje právo odstranit vybrané obsahy zadané Uživatelem na Webovou stránku nebo jeho podstránkách.
 • Provozovatel Webové stránky nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené:
  1. výpadky v poskytování Služby nebo nedostupností Webové stránky nezávisle na Provozovateli Webové stránky nebo následných událostech, které Provozovatel Webové stránky nemohl předvídat;
  2. nesprávnou funkčností Webové stránky, která není vinou Provozovatele Webové stránky, například: chyby v telekomunikační síti;
  3. přístupem k účtu Uživatele neoprávněnými osobami;
  4. neznalostí nebo nedodržením těchto předpisů Uživatelem;
  5. nebezpečím spojeným s používáním sítě: hackerskými útoky, systémy ovlivněnými viry nebo podobnými událostmi.
 • Celková odpovědnost Provozovatele Webové stránky vůči Uživateli je v každém případě omezena na výši poplatků provedených za poslední tří roky, které Uživatel uhradil Provozovateli Webové stránky za poskytování služeb.

Ustanovení týkající se pověření ke zpracování údajů

§13 Pověřování zpracovávání údajů


 • Uživatel, který je správcem údajů zadaných na Webové stránce ze sběru „Pověření údajů“, pověřuje Provozovatele Webové stránky v režimu čl. 28 Nařízení jako předmět zpracovávání osobních údajů ve shodném a vybraném rozsahu Uživatelem k tomuto sběru, v souladu s rozsahem specifikovaným §13. bod 2 a dle pravidel a za účelem stanoveným v §13 bod 3 těchto předpisů.
 • Rozsah údajů ze sběrů „Pověření údajů“ obsahuje údaje obchodních partnerů správce, které jsou běžnými údaji, zejména: Jméno, Příjmení, Daňové identifikační číslo nebo rodné číslo a údaje zaměstnanců správce, které jsou běžnými údaji, zejména: E-mailová adresa, Jméno, Příjmení, Funkce na webové stránce, Přidělené oddělení společnosti.
 • Pověření ke zpracovávání osobních údajů podle této Smlouvy probíhá pouze za účelem a v rozsahu realizace Služby.
 • Zpracovávání pověřených osobních údajů probíhá ze strany Provozovatele Webové stránky pomocí informačních systémů.
 • Provozovatel Webové stránky zpracovává údaje, které mu byly pověřeny, během období poskytování Služby, tj. od okamžiku vytvoření účtu na Webové stránce do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění učtu Uživatele na Webové stránce. Období třicetidenního zpracovávání údajů souvisí s existencí záloh Webové stránky, díky nimž Provozovatel Webové stránky umožňuje zachování integrity údajů při poskytování Služby. Doba zpracovávání údajů může být delší, když polské nebo evropské právo uloží Provozovateli Webové stránky takovou povinnost.
 • Provozovatel Webové stránky po ukončení poskytování Služeb souvisejících se zpracováním, nezávisle na rozhodnutí správce, odstraňuje nebo mu vrací veškeré osobní údaje a odstraňuje veškeré jejich existující kopie, ledaže polské nebo evropské právo nařizují ukládání takových osobních údajů.
 • Provozovatel Webové stránky se zavazuje, v rámci své organizace, zpracovávat pověřené údaje se zvláštní péčí, v souladu s Nařízením a dalšími obecně platnými právními předpisy, které chrání práva osob, jichž se údaje týkají, zejména uplatněním vhodných technických a organizačních opatření k zajištění ochrany zpracovávání osobních údajů, která je přiměřená k ohrožením souvisejícím se zpracováváním osobních údajů, které jsou uvedeny v čl. 32 Nařízení.
 • Provozovatel Webové stránky se zavazuje udělit oprávnění ke zpracovávání osobních údajů všem osobám, které budou zpracovávat pověřené údaje za účelem provádění této Smlouvy a zavázat je k zachování tajemství (která je uvedená v čl. 28 odst. 3 bod b Nařízení) zpracovávaných údajů, jak během jejich zaměstnání Provozovatelem Webové stránky, tak po skončení pracovního poměru.
 • S přihlédnutím k povaze zpracovávání, pokud je to možné, Provozovatel Webové stránky bude pomáhat Uživateli, který spravuje údaje v nezbytném rozsahu, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření splnit povinnost týkající se odpovídání na žádosti osob, kterých se údaje týkají, v rozsahu provádění jejich práv stanovených v kapitole III Nařízení a také při zohlednění povahy zpracování a dostupných mu informací, bude pomáhat správci splnit povinnosti stanovené v čl. 32-36 Nařízení.
 • Provozovatel Webové stránky po zjištění porušení ochrany osobních údajů toto bezodkladně nahlásí Správci.
 • Podle čl. 28 odst. 3 bod h Nařízení Uživatel, který je správcem údajů pověřených Provozovateli Webové stránky, má právo ověřit, zda opatření použitá Provozovatelem Webové stránky při zpracovávání a zabezpečení pověřených osobních údajů splňují ustanovení smlouvy. Právo k předmětné kontrole lze vykonávat během pracovní doby Provozovatelem Webové stránky, tj. od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin, s vyloučením podle zákona státních svátků a nejméně sedm dní předem o úmyslu provedení kontroly. Během kontroly Provozovatel Webové stránky poskytne Uživateli, který spravuje pověřené údaje, veškeré informace nezbytné pro prokázání splnění povinností stanovených v čl. 28 Nařízení.
 • V případě zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí se Provozovatel Webové stránky zavazuje k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Správcem údajů, nejdéle 14 (slovy: čtrnáct) dní.
 • Správce údajů může ukončit tuto smlouvu s okamžitou platností v případě, když Provozovatel Webové stránky bez ohledu na jeho závazek týkající se odstranění nesrovnalostí zjištěných během kontroly, nesrovnalosti neodstraní ve stanovené lhůtě nebo zpracovává osobní údaje v rozporu s těmito Předpisy.
 • Provozovatel Webové stránky pověřuje osobní údaje, na něž se vztahuje tato Smlouva, pro další zpracovávání externím subjektům v rámci Evropského hospodářského prostoru a také v souladu s čl. 45 bod 1 Nařízení, subjektům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím pouze v případě, kdy Komise zjistí, že tato třetí země, území nebo určené odvětví v této třetí zemi nebo daná mezinárodní organizace zaručují příslušnou úroveň ochrany. Údaje jsou pověřeny pouze za účelem a v rozsahu provádění této Smlouvy a na to Provozovatel Webové stránky dostává souhlas Správce.
 • Provozovatel Webové stránky má podepsanou Smlouvu o pověření zpracování osobních údajů se subjekty uvedenými v §13 bod 14 těchto Předpisů.
 • Předání pověřených údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci v případě, kdy Komise nezjistí, že tato třetí země, území nebo určené odvětví v této třetí zemi nebo daná mezinárodní organizace zaručují příslušnou úroveň ochrany, se může uskutečnit pouze na dokumentovaný příkaz Správce údajů, ledaže povinnost předání údajů ukládá Provozovateli Webové stránky polské nebo evropské právo. V takovém případě před zahájením zpracování Provozovatel Webové stránky informuje Správce údajů o této zákonné povinnosti, pokud tento zákon nezakazuje poskytování takové informace kvůli významnému veřejnému zájmu.

§14 Subjekt zpracovávající údaje


Subjekt zodpovědný za zpracovávání osobních údajů:

 
Fakturownia Sp. z o. o. se sídlem ve Varšavě
ul. Juliana Smulikowskiego 6/8
00-389 Varšava
Polsko

Ochrana osobních údajů a soubory cookies

§15 Rozsah údajů a okamžik jejich sběru


 • Při registraci a vytvoření účtu na Webové stránce je Uživatel požádán o poskytnutí údajů. Údaje poskytované při registraci jsou údaje týkající se obsluhy účtu na Webové stránce, tj. e-mailová adresa Uživatele, přihlašovací jméno (generované na základě e-mailové adresy Uživatele) a heslo. Níže uvedené údaje mohou být zadány na Webové stránce dobrovolně.
  1. Název firmy;
  2. Jméno;
  3. Příjmení;
  4. Daňové identifikační číslo nebo rodné číslo.
 • Provozovatel Webové stránky používá další údaje, které může zpřístupnit Uživatel nebo jeho zařízení s cílem poskytování komplexních služeb a záruky přístupu k nabízeným funkcím Webové stránky v rámci prohlížeče a Mobilní aplikace.
 • Provozovatel Webových stránek zpracovává údaje v procesu interakce zařízení Uživatele s prohlížečem, přičemž tyto údaje byly popsány v §20 Soubory Cookies a pixelové značky.
 • Doba zpracování údajů Uživatele a údajů účtu Provozovatelem Webové stránky není delší, než je požadováno pro zajištění správného poskytování Služby, tj. od vytvoření účtu na Webové stránce do 30 (slovy: třiceti) dnů po vymazání účtu Uživatele na Webové stránce. Období třicetidenního zpracovávání údajů souvisí s existencí záloh Webové stránky, díky nimž Provozovatel Webové stránky umožňuje zachování integrity údajů při poskytování Služby. Doba zpracovávání údajů může být delší, když polské nebo evropské právo uloží Provozovateli Webové stránky takovou povinnost.
 • Při vytvoření účtu na Webové stránce, ve Službě Provozovatel Webové stránky informuje Uživatele o shromažďování a používání údajů. V případě potřeby je Uživatel vyzván, aby souhlasil s činnostmi Provozovatele Webové stránky.

§16 Cíl zpracovávání údajů


 • Údaje shromážděné Provozovatelem Webové stránky při používání Webové stránky, Služby nebo Mobilní aplikace jsou zpracovávány v následujícím definovaném rozsahu a účelu:
  1. Poskytování Služby – údaje Uživatele budou zpracovávány za účelem zajištění řádného fungování Služby, pro účely vyúčtování za Předplatné a odesílání dokumentů, ověřovacích odkazů, zpráv o autorizaci přístupu k Webové stránce a systémových oznámení.
  2. Kontaktování zákaznického servisu a poskytování technické podpory – údaje Uživatele budou používány pro kontakt se zákazníkem a poskytování technické podpory zákazníkovi. Během služby zákazníka a poskytování technické podpory Provozovatel Webové stránky může využít přístup ke všem údajům, které se nacházejí v záložce Nastavení, mimo jiné: přístup k údajům nastavení účtu, údajům firem a oddělení, zvolenému Plánu předplatného, Zúčtovacímu období a také fakturám vystavených Provozovatelem Webové stránky pro Uživatele, platbám, informacím o prohlížeči, integracích, API tokenu, aktivitám Uživatele, údajům z účtu Uživatele nebo údajům o partnerských programech. Uživatel může dodatečně poskytnout zákaznickému servisu Systému přístup k údajům pověřených, tj. záložek: Příjmy, Výdaje, Zákazníci, Výrobky/Sklady, Platby, Zprávy, Importy.
  3. Fakturace a účtování transakce a podnikání – údaje Uživatele budou použity k vystavení pro něj faktur za zakoupenou Službu. Údaje budou zpracovávány za účelem archivace dokumentů po dobu, která je v souladu s polskými a evropskými právními předpisy včetně Nařízení. Tyto údaje budou uloženy řádným způsobem a chráněny před neoprávněnými změnami, neoprávněným šířením, poškozením nebo zničením. Údaje mohou být využity za účelem provádění auditorských funkcí a pro jiné vnitřní potřeby, jako je diagnostika technických problémů a správa Webové stránky a Mobilní aplikace.
  4. Zaslání informace o Službě a obchodní informace a jiných účelů souvisejících se zaváděním – údaje Uživatele budou použity k odesílání informací o Službě: zavedených nových funkcích a integracích Webové stránky, informací o legislativních změnách, systémových změnách a k zasílání obchodní informace, informování Uživatele o aktuálních slevách a zaváděcích akcích na Webové stránce a informování o řešení subjektů spolupracujících s Provozovatelem Webové stánky. Provozovatel Webové stránky může využít údaje za účelem personalizace komunikace o službách, které mohou být pro Uživatele zajímavé. Uživateli přísluší všechna práva týkající se jeho údajů stanovená v Nařízení. Pro využití práv je Uživatel povinen kontaktovat Provozovatele Webové stránky pomocí kontaktních údajů uvedených v §18 nebo §19 těchto předpisů. V případech, ve kterých je v souladu se zákonem Provozovatel Webové stránky povinen získat souhlas s odesíláním korespondence, bude Uživatel požádán o vyjádření souhlasu se zasíláním marketingových materiálů.
  5. Zajištění bezpečnosti Uživatelům Webové stránky, Služby a Mobilní aplikace a ochranu práv, majetku a vlastnictví Provozovatele Webové stránky – údaje o způsobu používání z Webové stránky, Služby nebo Mobilní aplikace mohou být využity Provozovatelem za účelem zabránění a odhalování zneužití, podvodů, porušení práva a ustanovení pravidel a odpovídání za řízení k Provozovateli Webové stránky požadavku ze strany státních oprávněných orgánů a za účelem zachování souladu fungování činnosti Provozovatele Webové stránky s platnými právními předpisy.
  6. Tvorba statistik a vývoj Webové stránky – Provozovatel Webové stránky využívá údaje týkající se způsobu používání Webové stránky, Služby a Mobilní aplikace Uživateli s cílem lepšího porozumění jejich chování a preferencím. Na základě těchto údajů Provozovatel Webové stránky tvoří statistiky a snaží se pochopit, jakým způsobem bude prezentace Služby uspokojivá a atraktivní pro Uživatele.
  7. Umožnění použití integrace s jinými systémy – Provozovatel Webové stránky zpracovává přístupové údaje pro integrované aplikace s Webovou stránkou za účelem předávání informací (např. obsahu dokumentů v případě integrace se systémem CRM, platebních částek v případě integrace Online platby atd.) pro tyto aplikace v souladu s pravidly funkčnosti spouštěné integrace Uživatelem.
  8. Jiné účely – Provozovatel Webové stránky může využívat osobní údaje Uživatelů jiným způsobem, o kterém bude Uživatel vždy informovaný, a v případě, pokud platné právo vyžaduje od Provozovatele Webové stránky, aby měl další souhlas se zpracováváním údajů, požádá Uživatele o jeho vyjádření.
 • Provozovatel Webové stránky za účelem zajištění zpracovávaných údajů používá organizační a technická opatření v souladu s polskými a evropskými právními předpisy včetně Nařízení a šifrovaná připojení SSL protokolem.

§17 Fórum návrhů


 • Komentáře přidané Uživatelem na fóru návrhů a ve znalostní bázi mohou být přidávány anonymně nebo soukromě. Na rozhodnutí Uživatele ponechává Provozovatel Webové stránky veřejnou publikaci podpisu a obsahu komentáře.

§18 Kontakt se Správcem


Fakturownia sp. z o.o.
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Varšava
Polsko
abi@fakturownia.pl

§19 Kontakt s inspektorem ochrany osobních údajů


BitFaktura s.r.o.
K Pasekám 2984/45
760 02 Zlín
Česká republika
iod@radgost.com

§20 Soubory Cookies a pixelové značky


 • Používání Webové stránky a Mobilní aplikace Služby vyžaduje, aby Uživatel přijal pravidla souborů Cookies a pixelových značek a dále, aby umístil na straně internetového prohlížeče Uživatele tzv. Cookies – tj. malé textové soubory s informacemi používanými internetovými stránkami, které se připojují s prohlížečem Uživatele. Při používání Webové stránky, Služby nebo Mobilní aplikace Provozovatel Webové stránky stahuje z prohlížečů Uživatelů a ukládá informace, které mohou obsahovat osobní údaje. Provozovatel Webové stránky získává tyto informace pomocí souborů Cookies a pixelových značek.
 • Doba trvání souborů Cookies:
  1. Časové / dočasné – jsou to soubory, které jsou automaticky smazány po určeném datu vypršení platnosti.
  2. Trvalé – jsou to soubory, které jsou v prohlížeči Uživatele aktivní, dokud nejsou Uživatelem smazány, což může provést kdykoliv.
 • Uživatel má právo využívat každým nabízeným prohlížečem možnost prohlížení, odstranění, omezení a kontrolování přijímání souborů Cookies. Za účelem získání dalších informací se může seznámit s obsahem podpory nebo nastaveními soukromí/bezpečnosti v používaném prohlížeči. Odstranění souborů Cookies může mít však vliv na správný provoz Webové stránky a její funkčnost.
 • Soubory Cookies a pixelové značky mohou být také používány třetími subjekty (např. Google, Facebook) k zpřístupnění vlastních obsahů nebo reklam na internetových stránkách nebo portálech na základě záznamů z těchto souborů a z těchto pixelových značek.
 • Provozovatel Webové stránky používá následující druhy souborů Cookies odesílané zařízením Uživatele:
  1. technické – nezbytné pro správnou funkčnost Webové stránky, tj. dočasné soubory, které ukládají relaci Uživatele a umožňují provoz a zlepšování funkčnosti Webové stránky;
  2. externí – umístěny externími Webovými stránkami, které používá Provozovatel Webové stránky a na které nemá žádný vliv (např. stránky sociálních sítí);
  3. statistické – soubory, které umožňují provádět statistiky Webové stránky;
  4. reklamní – v případě provádění reklamních kampaní, aby byla reklama přizpůsobená Uživateli a k zapamatování si jejího nastavení.

Závěrečná ustanovení

§21 Postup při podávání reklamace


 • Reklamace týkající se provozu Webové stránky musí být zasílány elektrickou poštou na adresu: helpdesk@bitfaktura.cz nebo poštou na adresu: BitFaktura s.r.o. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, Česká republika.
 • Lhůta vyřízení reklamace je 14 (slovy: čtrnáct) dní ode dne obdržení reklamace Provozovatelem Webové stránky.

§22 Řešení případných sporů


 • Uživatel má právo využít mimosoudní možnost řešení sporů elektronickou cestou prostřednictvím internetové platformy ODR Evropské unie (http://ec.europa.eu/consumers/odr), která umožňuje podání reklamace a vymáhání nároků souvisejících s uzavřenou Smlouvou s Provozovatelem Webové stránky. Tato platforma je komplexní službou pro spotřebitele a podnikatele, kteří usilují mimosoudně rozřešit spor týkající se smluvních závazků, které vyplývají z online smlouvy prodeje nebo smlouvy o poskytování služeb.
 • Případné spory, které mohou vzniknut během realizace této Smlouvy, se Provozovatel Webové stránky bude snažit rozřešit smírně, a v případě nedostatku smírného řešení je bude rozhodovat příslušný soud pro místo sídla Provozovatele Webové stránky.

§23 Změna řádu


 • Provozovatel Webové stránky si vyhrazuje právo změnit řád. O každé změně Provozovatel Webové stránky informuje Uživatele.
 • Ustanovení tohoto Řádu vstupuje v platnost dne 22. května 2018 a nahrazuje veškeré dosavadní písemné a ústní stanovení, dohody, ujednání a smlouvy v rozsahu zpracovávání osobních údajů mezi Provozovatelem Webové stránky a Uživatelem, které ztrácejí svoji právní moc.