PODMÍNKY

Obchodní podmínky BitFaktura.cz

Tyto podmínky definují pravidla poskytování služeb prostřednictvím Webové stránky.


I ZÁKLADNÍ POJMY

Pojmy používané v Obchodních podmínkách mají následující význam:

 1. Předplatné – úhrada placená Poskytovateli služeb Zákazníkem za poskytování Služeb stanovená na základě Plánu předplatného vybraného Zákazníkem a délky Zúčtovacího období;
 2. Mobilní aplikace – verze Aplikace zpřístupněná Poskytovatelem služeb jako nativní aplikace určená pro Mobilní zařízení či jiná Koncová zařízení s vhodným operačním systémem (např. iOS nebo Android), umožňující přístup ke Službám;
 3. Ceník – informace zveřejněné na Internetové stránce o aktuální výši poplatků, které mají být hrazeny Poskytovateli služeb za používání Služeb v závislosti na vybraném Plánu předplatného. Ceník je dostupný na adrese: https://bitfaktura.cz/cenik. Změna Ceníku nepředstavuje změnu Obchodních podmínek;
 4. Osobní údaje nebo Údaje – osobní údaje ve smyslu čl. 4 bodu 1) GDPR, tedy veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které Zákazník svěřil Poskytovateli služby za účelem realizace Smlouvy;
 5. Pracovní den – libovolný den odlišný od soboty, neděle nebo státního svátku;
 6. Spotřebitel – Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 7. Zákazník – fyzická osoba nebo právnická osoba, která není Spotřebitelem a která uzavřela Smlouvu o poskytování služeb s Poskytovatelem služeb;
 8. Propagační kód – sleva určená peněžní nebo procentní hodnotou poskytnutá za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách, na základě níž má Zákazník nárok na snížení výše Předplatného;
 9. Účet – informatické telekomunikační zdroje v rámci Aplikace, ke kterým Zákazník získává přístup po jednorázové registraci a každém přihlášení. Pomocí Účtu může Zákazník zadávat a spravovat své údaje a využívat Služby poskytované prostřednictvím Aplikace;
 10. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
 11. Zúčtovací období – období, za které se vyrovnávají pohledávky Zákazníka vůči Poskytovateli služeb vyplývající z poskytnutých Služeb, jež začíná dnem uvedeným v čl. 5 odst. 4 obchodních podmínek a končí po uplynutí stanovených měsíců nebo let;
 12. Zkušební období – období, během kterého má Zákazník právo bezplatně využívat Služby poskytované Poskytovatelem služeb prostřednictvím Aplikace, aby se seznámil s funkcemi vybraných Plánů předplatného, jež začíná běžet dnem uzavření Smlouvy. Informace o aktuální délce trvání Zkušebního období se nachází na Internetové stránce;
 13. Plán předplatného anebo Plán – varianta přístupu ke Službám vymezená v Ceníku, rozlišená podle funkcí a ceny;
 14. Technická odstávka – období nedostupnosti Aplikace pro Uživatele způsobené prováděním nezbytných činností na Aplikaci pro její správnou funkci. Informace o aktuálních Technických odstávkách jsou zveřejněny na Internetové stránce;
 15. Odborník na ochranu údajů – osoba pověřená Poskytovatelem služeb ochranou údajů fyzických osob, které svěřily Poskytovateli služby své Osobní údaje;
 16. Uživatel – fyzická osoba, která má přístup k Aplikaci prostřednictvím Účtu v souladu s Obchodními podmínkami;
 17. Platba – platba Zákazníka za Předplatné včetně všech poplatků a daní;
 18. Aplikace – software Poskytovatele služeb, který umožňuje využívat Služby;
 19. Poskytovatel služeb anebo Společnost – právnická osoba, která poskytuje Služby Zákazníkovi na základě Smlouvy o poskytování služeb;
 20. Smlouva o poskytování služeb anebo Smlouva – smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb, na jejímž základě Poskytovatel služeb poskytuje Služby Zákazníkovi;
 21. Služby – služby určené Poskytovatelem služeb k využívání Zákazníkem prostřednictvím Aplikace;
 22. Internetová stránka – webové stránky Poskytovatele služeb dostupné na adrese https://bitfaktura.cz;
 23. Délka trvání Smlouvy – doba, po kterou je Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb uzavřena, a to od okamžiku uzavření Smlouvy do jejího zániku;
 24. Změna Obchodních podmínek – změna obsahu Obchodních podmínek Poskytovatele služeb v souladu s čl. 16 Obchodních podmínek.

II. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Obchodní podmínky stanoví podmínky používání Aplikace a Služeb zpřístupněných prostřednictvím Aplikace.
 2. Poskytovatel služeb poskytuje Služby spočívající zejména v podpoře procesu fakturace a vedení účetnictví Zákazníkem a podpoře provozování skladů tím, že Zákazníkovi poskytuje nástroje umožňující tvorbu dokumentů, shromažďování a zpracování údajů a generování údajů, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v Plánu předplatného vybraném Zákazníkem.
 3. Ustanovení Obchodních podmínek určují zejména způsob registrace do Aplikace, podmínky používání Služeb a provádění plateb, práva a povinnosti Stran, jakož i technické a provozní informace.
 4. Obchodní podmínky jsou před uzavřením Smlouvy bezplatně zpřístupněny Poskytovatelem služeb prostřednictvím Aplikace způsobem, který umožňuje reprodukci a uchování jejich obsahu pomocí informatického komunikačního systému používaného Zákazníkem. Na žádost Zákazníka poskytne Poskytovatel služeb Zákazníkovi Obchodní podmínky v aktuálně platném znění e-mailem na kontaktní adresu uvedenou Zákazníkem.
 5. Zákazníci mohou k Obchodním podmínkám kdykoli získat přístup prostřednictvím Aplikace, stáhnout je a vytisknout.
 6. Služby nejsou poskytovány Spotřebitelům což znamená, že Zákazníkem Poskytovatele služeb nemůže být člověk, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 7. Odsouhlasením Obchodních podmínek Zákazník potvrzuje, že není spotřebitelem ve smysle § 419 občanského zákoníku.

III. REGISTRACE V APLIKACI

 1. Využívání Služeb dostupných prostřednictvím Aplikace vyžaduje, aby se Zákazník zaregistroval v Aplikaci (vytvoření Účtu) a v případě zpoplatněných Služeb aby také zaplatil Předplatné. Registrace v Aplikaci se rovná přijetí ustanovení Obchodních podmínek Zákazníkem a zavázání se Zákazníka je dodržovat. Při registraci do Aplikace Zákazník také prohlašuje, že si přečetl Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých jsou obsažena pravidla zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb v souvislosti s využíváním Služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace.
 2. Během procesu registrace v Aplikaci je Zákazník povinen poskytnout e-mailovou adresu (e-mail) a heslo.
 3. Zákazník je povinen e-mailovou adresu ověřit. V případě neověření adresy do 14 (slovem: čtrnácti) dnů, počínaje dnem následujícím po datu registrace Zákazníka v Aplikaci, si Poskytovatel služeb vyhrazuje právo zablokovat přístup Zákazníka k Účtu až do ověření e-mailové adresy Zákazníkem nebo omezit přístup Zákazníka ke Službám poskytovaným.
 4. Registrací Zákazníka v Aplikaci dochází mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem k uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb elektronicky prostřednictvím Aplikace, a to za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
 5. E-mailová adresa uvedená při registraci je zároveň přihlašovacím jménem Zákazníka, které umožňuje jeho identifikaci v Aplikaci.
 6. Heslo Zákazníka je přiřazeno k jeho přihlašovacímu jménu a chrání Účet Zákazníka před přístupem neoprávněných osob.
 7. V případě Zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, může registraci jejich jménem provést pouze osoba oprávněná zastupovat Zákazníka v oblasti uzavření a plnění Smlouvy. Registrace v Aplikaci vyžaduje, aby osoba jednající v zastoupení Zákazníka předložila prohlášení, které potvrzuje skutečnost, že je oprávněna uzavřít Smlouvu jménem a na účet Zákazníka. V případě nesouladu prohlášení se skutečností může Poskytovatel služeb ve vztahu k této osobě podniknout všechny kroky stanovené zákonem nebo Obchodními podmínkami a odmítnout jí poskytnout Služby.
 8. Pokud osoba oprávněná zastupovat Zákazníka uvedená v ods. 7 výše není statutárním zástupcem Zákazníka, má Poskytovatel služeb právo požádat Zákazníka o nahlédnutí do dokumentu potvrzujícího oprávnění zmocněnce (např. plnou moc).
 9. Ihned po dokončení procesu registrace je Uživatel povinen doplnit údaje Zákazníka přiřazené k Účtu v Aplikaci a uvést alespoň: jméno a příjmení nebo obchodní firmu společnosti a adresu bydliště nebo sídla.
 10. V případě nesplnění povinnosti uvedené v odst. 1 písm. 9 výše získá postavení Zákazníka:
  1. v případě Zákazníků využívajících placené Plány předplatného – kupující Předplatného, ​​tedy subjekt uvedený jako příjemce faktury za Služby poskytované prostřednictvím Aplikace;
  2. v případě Zákazníků, kteří využívají Zkušební období nebo bezplatný Plán předplatného – vystavovatel první faktury vygenerované Zákazníkem prostřednictvím Aplikace.
 11. Zákazník může udělit třetím osobám oprávnění k přihlášení se do Aplikace ak provádění určitých činností v souladu s přidělenou Úkolem.
 12. V rámci vybraných Plánů předplatného má Zákazník možnost přidat ke svému účtu v Aplikaci jednu nebo více dalších společností. Počet společností, které lze přidat v rámci jednotlivých Plánů předplatného, ​​je uveden v Ceníku.

IV. ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ

 1. Po registraci v Aplikaci získává Zákazník právo využít jednorázové Zkušební období, aby se seznámil s funkcemi nabízenými v jednotlivých Plánech předplatného a přizpůsobil Aplikaci jeho individuálním potřebám.
 2. Během Zkušebního období Zákazník používá vybraný Plán předplatného. Zákazník může kdykoli změnit aktuálně používaný plán Předplatného na jiný. Změna Plánu předplatného z vyššího na nižší je možná za předpokladu, že Zákazník přizpůsobí Účet podmínkám a funkcím poskytovaným v rámci vybraného nižšího Plánu (např. snížení počtu Uživatelů Účtu na limit spojený s daným Plánem).
 3. Zkušební období končí uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, nebo v okamžiku zakoupení vybraného Plánu předplatného. Informaci o délce trvání Zkušebního období aktuálně ke dni registrace Zákazníka v Aplikaci, naleznete v Aplikaci na adrese: https://bitfaktura.cz/cennik.
 4. Po uplynutí Zkušebního období Poskytovatel služeb oznámí Zákazníkovi prostřednictvím Účtu v Aplikaci podmínky dalšího používání Aplikace ve vztahu k vyzkoušenému Plánu předplatného a možnosti provedení platby v rámci Předplatného, ​​aby byl zachován přístup ke všem funkcím Účtu ve vybraném Plánu předplatného, ​​nebo aby byl Plán předplatného změněn na jiný.
 5. Zachování přístupu k funkcím Účtu ve vybraném Plánu předplatného po Zkušebním období vyžaduje, aby Zákazník zaplatil Předplatné ve výši určené pro vybraný Plán a v případě výběru bezplatného Plánu – aby Účet přizpůsobil podmínkám a funkcím poskytovaným v rámci tohoto Plánu.

V. NÁKUP A ZMĚNA PLÁNU PŘEDPLATNÉHO

 1. Po registraci v Aplikaci je Zákazník oprávněn zakoupit si jeden z placených Plánů předplatného nabízených Poskytovatelem služeb a využívat funkce, které jsou v něm dostupné, jejichž podrobný popis naleznete v Ceníku.
 2. Plán předplatného je možné zakoupit po skončení Skúšobného období i během jeho trvání.
 3. Koupě placených Plánů předplatného se uskutečňuje prostřednictvím Účtu v Aplikaci. Za účelem zakoupení vybraného Plánu je Zákazník povinen označit vybranou možnost Předplatného na svém Účtu v Aplikaci a provést platbu.
 4. Připsáním finančních prostředků na bankovní účet Poskytovatele služeb získá Zákazník přístup k vybranému Plánu předplatného na vybrané zúčtovací období.
 5. Poskytovatel služeb umožňuje změnit Plán předplatného na vyšší i nižší, přičemž změna Plánu předplatného z vyššího na nižší je možná za předpokladu, že Zákazník Účet přizpůsobí podmínkám a funkcím poskytovaným v rámci vybraného nižšího plánu (např. snížení počtu Uživatelů Účtu na limit spojený s daným Plánem).
 6. V případě změny Plánu předplatného z nižšího na vyšší je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli služeb příplatek. Výše příplatku bude určena jako součin dnů zbývajících do konce současného Zúčtovacího období a rozdílu mezi sazbou nového a dosavadního Předplatného v přepočtu na jeden den. Připsáním příplatku na bankovní účet Poskytovatele služeb získá Zákazník přístup k vybranému vyššímu Plánu předplatného.
 7. Změna Plánu předplatného nemá vliv na délku trvání aktuálního Zúčtovacího období, které je pro Zákazníka závazné.
 8. Zákazník bere na vědomí, že změna Plánu předplatného z vyššího na nižší je spojena s omezením funkcí Účtu na funkce poskytované ve vybraném Plánu a může mít za následek nemožnost přístupu k údajům nebo dokumentům umístěným na Účtu. Podrobný seznam funkcí, které obsahují jednotlivé Plány předplatného naleznete na Internetové stránce v Ceníku.
 9. Změnou Plánu předplatného z vyššího na nižší Zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení Předplatného ve výši úměrné k částce nového Předplatného a k počtu dnů zbývajících do konce Zúčtovacího období.

VI. PLATBY

 1. Za poskytování Služeb zahrnutých do placených Plánů předplatného je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli služeb Předplatné. Výše Předplatného závisí na vybraném Plánu předplatného a Zúčtovacím období.
 2. Aktuální sazby Předplatného pro jednotlivé Plány předplatného jsou uvedeny v Ceníku. Sazby Předplatného platné pro jiné Zúčtovací období než uvedené v Ceníku, jsou dostupné v Účtu Zákazníka v Aplikaci.
 3. Je-li částka uvedená v Ceníku částkou bez DPH, přičte se k výši Předplatného daň z přidané hodnoty (DPH) podle platných právních předpisů.
 4. Platbu provádí Zákazník předem za celou délku trvání Zúčtovacího období prostřednictvím Účtu Zákazníka v Aplikaci. Výše Předplatného je nedělitelná, takže Zákazník nemůže provést platbu za kratší než celkové Zúčtovací období.
 5. Za účelem zakoupení vybraného Plánu předplatného je Zákazník povinen označit variantu Předplatného, o níž má zájem v Aplikaci a poskytnout správné a pravdivé údaje potřebné k vystavení daňového dokladu Poskytovatelem služby, včetně identifikačních údajů Zákazníka (jméno, příjmení a/nebo obchodní firma), adresy a čísla DIČ. Zákazník se sídlem v jiné zemi než Česká republika, která má evropské daňové identifikační číslo, je povinen ho poskytnout
 6. Platba za Předplatné je prováděna způsobem, který si zvolil Zákazník. Způsoby platby, které jsou aktuální ke dni realizace platby, jsou uvedeny v platebním formuláři.
 7. Datem platby Předplatného je datum připsání finančních prostředků na bankovní účet Poskytovatele služeb.
 8. Do 14 dnů ode dne provedení platby Poskytovatel služeb vystaví a elektronicky doručí Zákazníkovi daňový doklad.
 9. Zákazník tímto souhlasí s elektronickým zasíláním daňových dokladů Poskytovatelem služeb.
 10. Za účelem zachování přístupu k funkcím Účtu ve vybraném Plánu předplatného po uplynutí Zkušebního období je nezbytné, aby Zákazník zaplatil Předplatné ve výši stanovené pro vybraný Plán a v případě výběru bezplatného Plánu, aby Účet přizpůsobil podmínkám a funkcím poskytovaným v rámci tohoto Plánu.

VII. PROPAGAČNÍ KÓDY

 1. Poskytovatel služeb má možnost bezplatně poskytnout Zákazníkovi Propagační kód s určitou peněžní nebo procentní hodnotou, a to jakožto součást organizované propagační akce nebo dle individuální dohody se Zákazníkem.
 2. Propagační kódy se mezi sebou nesčítají, ani je nelze při jedné transakci kombinovat, ledaže Poskytovatel služeb v daném případě takové sčítání či kombinaci výslovně povolí.
 3. Hodnota Propagačního kódu určená peněžní částkou nebo procentní hodnotou představuje hodnotu bez DPH, která bude odečtena od hodnoty Předplatného bez DPH.
 4. Poskytovatel služeb má právo odmítnout uplatnění Propagačního kódu v případě uplynutí data jeho platnosti – Propagační kód tedy uplynutím data jeho platnosti přestává být použitelný.
 5. Propagační kódy nelze prodat jiným Zákazníkům ani je vyměnit. Především není možné Propagační kód vyměnit za peněžní prostředky.
 6. Vzhledem k případné možnosti zneužití Propagačních kódů si Poskytovatel služeb vyhrazuje právo odmítnout uplatnění Propagačního kódu ve vztahu k Zákazníkovi bez udání důvodu.

VIII. TECHNICKÉ PODMÍNKY A ZABEZPEČENÍ

 1. Využívání Služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace vyžaduje splnění následujících technických podmínek:
  1. vlastnictví Koncového zařízení (počítačového nebo Mobilního zařízení);
  2. přístup na internet, který zaručuje nepřetržitý přístup ke Službám během jejich používání;
  3. nainstalování aktuálního internetového prohlížeče, např. Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge;
 2. Využívání Služeb poskytovaných prostřednictvím Mobilní aplikace navíc předpokládá:
  1. vlastnictví Koncového zařízení s vhodným operačním systémem;
  2. nainstalování Mobilní aplikace na Koncové zařízení.
 3. Aby mohl Uživatel využívat Služby, musí mít také aktivní e-mailovou adresu.
 4. Poskytovatel služeb není povinen poskytovat Služby subjektům, které nesplňují požadavky uvedené v odstavcích 1 až 2 výše.
 5. Za účelem správného fungování Aplikace a využívání Služeb je Uživatel povinen zajistit, aby měl aktuální software, a to zejména z hlediska případného stahování nových verzí či aktualizací.
 6. Poskytovatel služeb používá soubory cookie (tedy malé textové soubory, které internetová stránka odesílá do počítače návštěvníka nebo jiného zařízení připojeného k internetu za účelem identifikace prohlížeče návštěvníka nebo uložení informací nebo nastavení v internetovém prohlížeči) ke shromažďování informací souvisejících s používáním Aplikace Uživatelem. Podrobné účely a rozsah použití výše uvedených souborů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.
 7. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu technického způsobu poskytování Služeb (např. změnu grafického návrhu) bez zhoršení jejich kvality nebo funkčnosti, a aniž by byl dotčen rozsah práv a povinností Smluvních stran.
 8. Všechny důvěrné údaje týkající se Uživatelů jsou odesílány pomocí šifrovaného protokolu HTTPS. Zvláštní hrozbou spojenou s poskytováním služeb elektronickým způsobem je nebezpečí získání přístupu a zásahu do údajů přenášených přes internet neoprávněnými osobami. Aby se zabránilo tomuto druhu nebezpečí (spočívajícímu např. v působení různých typů počítačových virů, škodlivého softwaru nebo spywaru), je důležité, aby Uživatel Aplikace na svém Koncovém zařízení, jehož prostřednictvím se připojuje k internetu, nainstaloval antivirové programy a průběžně je aktualizoval.
 9. Uživatel by neměl používat Koncová zařízení, která nejsou chráněna před neoprávněným přístupem nebo za podmínek umožňujících neoprávněným osobám prohlížet si údaje zpracované prostřednictvím Aplikace.
 10. Každý Uživatel by měl navíc:
  1. používat dostatečně silná hesla a neukládat hesla do Aplikace ani nesdílet přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) s neoprávněnými osobami;
  2. pravidelně měnit heslo, aby byla zachována bezpečnost přístupových údajů;
  3. vyhýbat se klikání na podezřelé odkazy v e-mailech.
 11. V případě, že si Uživatel všimne jakéhokoli nedostatku v provozu Aplikace, podezřelého obsahu nebo bude mít pochybnosti o fungování Aplikace, měl by přestat Aplikaci používat a okamžitě informovat Poskytovatele služeb o zjištěných nedostatcích.

IX. MOBILNÍ APLIKACE

 1. Zákazník bere na vědomí, že přístup k funkcím v rámci vybraného Plánu předplatného prostřednictvím Mobilní aplikace a Internetových stránek se může lišit. V případě nesouladu popisu jednotlivých funkcí uvedených v těchto Obchodních podmínkách s funkcemi Mobilní aplikace, je třeba tento popis vztahovat na Internetové stránky.
 2. Účet dostupný v Aplikaci a v Mobilní aplikaci představuje stejný Účet a přihlášení do něj prostřednictvím Mobilní aplikace se provádí pomocí stejných přístupových údajů (přihlašovací jméno a heslo).
 3. Zákazník může kdykoli skončit používat Mobilní aplikaci tím, že ji odinstaluje z Mobilního zařízení, což nepovede k vymazání Účtu ve standardní verzi Aplikace.
 4. Za zajištění přenosu dat potřebných ke stažení, spuštění a používání Mobilní aplikace na Mobilním zařízení a případné pokrytí nákladů na tento přenos odpovídá Zákazník nebo jeho Uživatel.
 5. Na Mobilní aplikaci se vztahují autorská práva Poskytovatele služeb. Všechny grafické prvky, loga, ochranné známky a rozložení rozhraní, zobrazené v aplikaci, jsou předmětem právní ochrany za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 6. Zákazníci jsou povinni používat Mobilní aplikaci způsobem, který je v souladu s Obchodními podmínkami, obchodními podmínkami obchodů, z nichž byla stažena a obecně závaznými právními předpisy.
 7. Poskytovatel služeb neodpovídá za chyby Aplikace vyplývající z chyb ve fungování internetových obchodů (např. Google Play a Apple App Store).

X. AKTUALIZACE APLIKACE

 1. Poskytovatel služeb bude s náležitou péčí průběžně aktualizovat Aplikaci, zejména z hlediska změn v obecně závazných právních předpisech, které mají vliv na řádné fungování Aplikace nebo jejích jednotlivých funkcí. Jakékoliv změny v Aplikaci jsou prováděny s přihlédnutím k době potřebné k jejich zavedení a provozním možnostem Poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb neodpovídá Zákazníkům za žádné škody, které mohou vzniknout v důsledku nemožnosti přizpůsobit Aplikaci zákonným požadavkům ve lhůtách stanovených zákonem.
 2. Zákazníkovi nevznikají dodatečné náklady za aktualizace Aplikace nad rámec placeného Předplatného.
 3. Poskytovatel služeb je oprávněn aktualizovat Aplikaci ve všech nebo jím zvolených Plánech předplatného.
 4. Aktualizace Aplikace mohou přinést změny v jejím fungování. Poskytovatel služby oznámí Zákazníkovi významné změny prostřednictvím Aplikace nebo Internetové stránky.
 5. Po provedení aktualizace je povinností Zákazníka zkontrolovat, zda jsou vystavené dokumenty a generované zprávy správné.
 6. Aktualizace Aplikace budou prováděny v souladu s účelem Aplikace předpokládaným Poskytovatelem služeb a plánem jejího vývoje.

XI. API

 1. Poskytovatel služeb Aplikace poskytuje Zákazníkovi rozhraní API (Application Programming Interface), které umožňuje výměnu dat mezi Aplikací a aplikacemi třetích stran (dále jen „API BitFaktura“).
 2. Zákazník je povinen používat rozhraní API BitFaktura pouze za účelem plnění Smlouvy a způsobem popsaným v Obchodních podmínkách a na Internetové stránce.
 3. Návod, jak integrovat aplikaci třetích stran s Aplikací pomocí rozhraní API BitFaktura, je k dispozici na adrese: https://bitfaktura.cz/api.
 4. Obchodní podmínky se nevztahují na poskytování služeb třetími stranami uvedenými v předchozích odstavcích. Pravidla pro používání aplikací třetích stran vyplývají z obchodních podmínek těchto subjektů.
 5. Rozhraní API BitFaktura nesmí být používáno způsobem, který porušuje obecně platné právní předpisy, práva Poskytovatele služeb či práva třetích osob. Především není povoleno:
  1. porušovat autorská práva, práva k ochranným známkám nebo jiná označení, která mohou uvádět příjemce v omyl;
  2. používat rozhraní API BitFaktura k výkonu konkurenčních činností ve vztahu k činnostem Poskytovatele služeb, které spočívají například v podpoře fakturačního procesu a vedení účetnictví nebo podpoře provozování skladů, poskytnutím zákazníkovi nástrojů umožňujících tvorbu dokumentů, shromažďování a zpracování údajů nebo generování údajů;
  3. využívat rozhraní API BitFaktura ve škodlivém softwaru nebo softwaru způsobujícím škodu jakémukoli subjektu.
 6. Za porušení obecně závazných právních předpisů, práv Poskytovatele služeb nebo práv třetích osob způsobené užíváním Účtu nebo jeho konkrétních funkcí v rámci rozhraní API BitFaktura Zákazníkem nebo osobami jím pověřenými k užívání účtu, a to zejména způsobem, který není v souladu s jejich určením nebo Obchodními podmínkami, odpovídá Zákazník.
 7. Zákazník používá rozhraní API BitFaktura na vlastní riziko na základě dokumentů a informací poskytnutých Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb vynakládá maximální úsilí k tomu, aby bylo rozhraní API BitFaktura bezvadné, ale nezaručuje spolehlivost jeho fungování.
 8. Poskytovatel služeb neodpovídá za data, která byla zadána v Aplikaci pomocí rozhraní API BitFaktura.
 9. Poskytovatel služeb neodpovídá za kvalitu a správnost fungování aplikací třetích stran, pokud něco jiného přímo nevyplývá z ustanovení těchto Obchodních podmínek.
 10. V případě porušení Obchodních podmínek včetně pravidel používání rozhraní API BitFaktura stanovených v tomto článku, jakož i v případě technických problémů při provozu rozhraní API BitFaktura, má Poskytovatel služeb právo odepřít Zákazníkovi přístup k rozhraní API BitFaktura nebo ho vyzvat, aby okamžitě přestal rozhraní API BitFaktura používat.
 11. V rámci rozhraní API BitFaktura může být omezen limit a rozsah dotazů pro daný Plán předplatného. Poskytovatel služeb si také vyhrazuje možnost zpoplatnění přístupu k rozhraní API BitFaktura za podmínek uvedených na Internetové stránce.

XII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel služeb se zavazuje vynaložit náležitou péči k zajištění řádného fungování Aplikace a řádného poskytnutí Služeb, jakož i k ochraně údajů a dokumentů shromážděných Zákazníkem prostřednictvím Aplikace.
 2. Poskytovatel služeb vynaloží maximální úsilí k tomu, aby byly Služby Zákazníkovi poskytovány nepřetržitě, nerušeně a v souladu s podmínkami stanovenými v Obchodních podmínkách. Poskytovatel služeb si však vyhrazuje právo dočasně přerušit přístup ke Službám z důvodu údržby, opravy, aktualizace nebo rozšíření Aplikace nebo Služeb – bude-li taková odstávka nutná. Poskytovatel služeb bude informovat Zákazníka o Technické odstávce zprávou zveřejněnou v Aplikaci.
 3. Poskytovatel služeb je povinen plánovat Technické odstávky tak, aby byly pro Uživatele co nejméně omezující.
 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo zveřejnit informace o poskytování služeb Zákazníkovi na Internetové stránce Poskytovatele služeb a v informačních a marketingových materiálech Poskytovatele služeb (včetně prodejních prezentací) pro informační, obchodní a propagační účely Poskytovatele služeb. Zákazník souhlasí s tím, aby Poskytovatel služeb k tomuto účelu používal jeho logo a obchodní firmu.
 5. Zákazník je povinen používat Služby způsobem, který nezasahuje do jejich provozu, a způsobem, který je v souladu s těmito Obchodními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy a všemi pokyny nebo dokumenty, které mu Poskytovatel služeb poskytl v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy.
 6. Zákazník je povinen přečíst si popisy a pokyny týkající se provozu Aplikace a jejích jednotlivých funkcí, které se nacházejí na internetové stránce nebo se objevují během používání Aplikace.
 7. Zákazník je povinen vykonávat svou činnost v souladu s právními předpisy a zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR.
 8. Zákazník odpovídá za to, aby dokumenty evidované v Aplikaci byly v souladu se skutečností.
 9. Zákazník je povinen poskytovat Poskytovateli služeb pravdivé a aktuální údaje a v případě jejich změny o tom neprodleně informovat Poskytovatele služeb, jinak mu hrozí, že budou za aktuální považovány údaje, které poskytl dříve. Poskytovatel služeb je oprávněn kdykoli podniknout kroky k ověření pravdivosti a platnosti údajů poskytnutých Zákazníkem.
 10. Bez získání předchozího souhlasu od Poskytovatele služeb Zákazník nemá právo zpřístupnit Služby třetím osobám k používání jakýmkoliv způsobem (placeným nebo bezplatným) a používat Služby spolu se třetími osobami, pokud taková možnost nebyla výslovně stanovena v těchto Obchodních podmínkách.
 11. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost vůči třetím osobám za používání Aplikace těmito osobami, ledaže tyto osoby používaly Aplikaci v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a taktéž v souladu s udělenou Licencí.
 12. Zákazník je povinen ověřit správnost dokumentů, reportů a výpočtů vytvořených v Aplikaci z hlediska obsahové správnosti, včetně formálního a účetního hlediska.
 13. Na e-mailovou adresu Uživatele mohou být zasílány technické, systémové a provozní informace týkající se fungování Aplikace, které nepředstavují obchodní sdělení ve smyslu z.n.s.i.s.
 14. Uživatel je povinen seznámit se s obsahem zpráv a dalších sdělení, které mu posílá Poskytovatel služeb, a dodržovat všechna případná doporučení Poskytovatele služeb uvedená v těchto zprávách a sděleních, jakož i zdržet se používání Služeb v termínech určených pro provádění údržby nebo aktualizací – v případě, že to přímo vyplývá z obsahu zprávy.
 15. Zákazník odpovídá za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy a porušení ustanovení těchto Obchodních podmínek svými Uživateli, tedy osobami, kterým poskytuje oprávnění k používání Účtu, a odpovídá za jednání a opomenutí výše uvedených osob stejně jako za vlastní jednání a opomenutí.
 16. Uživatel nesmí v Aplikaci zveřejňovat obsah a data, které jsou nezákonné nebo v rozporu s dobrými mravy. Především je nepřípustné v Aplikaci zveřejňovat obsah, který porušuje autorská práva třetích osob, obsah porušující cizí osobnostní práva a vulgarismy.
 17. V případě získání spolehlivých informací o nezákonné povaze dat zveřejněných Uživatelem v Aplikaci nebo činností související s nimi, je Poskytovatel služeb oprávněn okamžitě znemožnit Uživateli v přístupu k těmto datům.
 18. Odpovědnost za správnost, platnost, úplnost a zákonnost dat zadaných v Aplikaci nese Zákazník. Poskytovatel služeb nekontroluje správnost, způsob a druh dat zadávaných Zákazníkem a neodpovídá za to, když Zákazník předloží daňovým orgánům nesprávně vygenerovaný dokument nebo dokument vycházející z chybných dat vygenerovaný prostřednictvím Aplikace.

XIII. ODPOVĚDNOST

 1. V rozsahu přípustném podle platných právních předpisů poskytovatel služeb neodpovídá za škody vyplývající z:
  1. Nesplnění technických podmínek Služeb podle čl. 8 odst. 1–2 Obchodních podmínek Uživatelem;
  2. Chybějícího přístupu nebo přerušení přístupu k internetu ze strany Uživatele;
  3. Nedostatků při používání Služeb Uživateli včetně nedodržení bezpečnostních pravidel popsaných v Obchodních podmínkách;
  4. Chybných nebo chybějících dat poskytnutých Zákazníkem nebo jeho Uživatelem;
  5. Konání Technické odstávky z důvodů uvedených v čl. 12 odst. 2 Obchodních podmínek za předpokladu, že Technická odstávka nepřesáhne za sebou jdoucích 48 hodin;
  6. Konání Technické odstávky, jakož i trvalé nebo dočasné neschopnosti poskytovat Služby z důvodů, které Poskytovatel služeb nemůže ovlivnit, nebo které vyplývají z událostí, za které Poskytovatel služeb nenese odpovědnost;
  7. Nefunkčnosti nebo chybného fungování softwaru třetích stran používaného Zákazníkem nebo Poskytovatelem služeb;
  8. Ztráty přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) používaných k přihlášení do Aplikace;
  9. Poskytnutí přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla), které jsou používány k přihlášení do Aplikace, třetím osobám, jakož i získání přístupu k Účtu neoprávněnými osobami v důsledku toho, že Uživatel používá nezabezpečená Koncová zařízení;
  10. Nedostatečného ověření Uživatelem správnosti dokumentů, reportů a výpočtů vygenerovaných v Aplikaci z obsahového hlediska;
  11. Ztráty dat nacházejících se v Účtu, byl-li Účet vymazán za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách;
  12. Ztráty dat nacházejících se v Účtu způsobené vyšší mocí nebo okolnostmi na straně Zákazníka nebo jeho Uživatele;
  13. Nebezpečí spojených s používáním internetu: hackerských útoků, napadení systému počítačovými viry nebo podobných událostí;
  14. Neznalosti nebo nedodržování ustanovení Obchodních podmínek ze strany Uživatele, včetně příloh, které tvoří jeho nedílnou součást;
  15. Používání Aplikace Uživatelem způsobem, který je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
  16. Umístění nezákonných dat v Aplikaci Zákazníkem nebo jeho Uživatelem;
  17. Použití e-mailové adresy osoby, která s tím nesouhlasila, neoprávněnou osobou během procesu registrace;
  18. A z jiných okolností, za které Poskytovatel služeb nenese odpovědnost.
 2. Vylučuje se odpovědnost Poskytovatele služeb za vady.
 3. Nezávisle na ustanoveních výše uvedeného odstavce 1 odpovídá Poskytovatel služeb pouze za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy, včetně takového poskytování Služeb, která jsou výsledkem zaviněného a úmyslného jednání Poskytovatele služeb. Celková odpovědnost Poskytovatele služeb ve vztahu k Zákazníkovi je vždy omezena (limitována) do výše aktuálního Předplatného zaplaceného Zákazníkem za poskytování Služeb a vztahuje se pouze na skutečnou škodu.
 4. Poskytovatel služeb je oprávněn dočasně zablokovat přístup Zákazníka ke Službám nebo vybraným funkcím Účtu v případě porušení nebo podezření porušení ustanovení Obchodních podmínek ze strany Zákazníka nebo jeho Uživatele nebo porušení obecně závazných právních předpisů, jakož i v případě zjištění, že Zákazník nebo jeho Uživatel jednají v neprospěch Poskytovatele služeb. Během pozastavení Účtu je Zákazník povinen podniknout kroky k odstranění důvodů jeho pozastavení a po jejich odstranění je povinen to neprodleně oznámit Poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb obnoví přístup Zákazníka ke Službám ihned poté, co pomine důvod pozastavení Účtu. Poskytovatel služeb má v případě pozastavení přístupu ke Službám trvajícího déle než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů a za předpokladu, že důvody k jeho pozastavení nepominou, právo ukončit Smlouvu se Zákazníkem s okamžitou účinností. Ustanovení čl. 14 odst. 5 až 7 Obchodních podmínek se uplatní obdobně. Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčena ostatní práva Poskytovatele služeb stanovená v těchto Obchodních podmínkách.
 5. Doba trvání blokace Účtu neprodlužuje Zákazníkovi dobu poskytování Služeb v rámci zaplaceného Předplatného o dobu blokace.
 6. Zákazník bere na vědomí a přijímá, že Aplikace je jen podpůrným nástrojem pro vedení účetnictví Zákazníka, a proto Poskytovatel služeb neodpovídá za podnikatelskou činnost vykonávanou Zákazníkem a jeho účetnictví.
 7. Poskytovatel služeb neodpovídá za obsah reklamy a propagačních materiálů umístěných v Aplikaci nebo zasílaných Zákazníkům třetími osobami nebo na žádost třetích osob v rámci spolupráce Poskytovatele služeb s těmito subjekty, jakož i za cenu a kvalitu výrobků a služeb inzerovaných v těchto reklamách.
 8. Zákazník tímto bere na vědomí a potvrzuje svůj závazek nahradit škodu a osvobodit Poskytovatele služeb od odpovědnosti v případě všech ztrát, náhrad škody a zásadních nákladů, které vzniknou Poskytovateli služeb v důsledku nároků třetích stran vůči němu uplatněných, které vyplývají z používání Aplikace Zákazníkem nebo jeho Uživatelem způsobem, který je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami nebo podmínkami Licence.

XIV. DOBA TRVÁNÍ PLATNOSTI A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Každá strana má právo Smlouvu vypovědět:
  1. v případě Zákazníků podáním výpovědi:
   • písemně na adresu sídla Poskytovatele služeb: BitFaktura s.r.o., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, nebo
   • elektronicky zasláním na e-mailovou adresu: info@bitfaktura.cz;
  2. v případě Poskytovatele služeb podáním výpovědi:
   • písemně na adresu (podle situace) místa podnikání nebo sídla Zákazníka, nebo
   • elektronicky zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka, která je jeho přihlašovacím jménem v Aplikaci, nebo na e-mailovou adresu, která je v účtu Zákazníka v Aplikaci uvedena jako kontaktní adresa,
  3. s jednoměsíční výpovědní lhůtou s účinností ke konci kalendářního měsíce, což znamená, že k ukončení Smlouvy se Zákazníkem dochází ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve němž jedna Strana doručila druhé Straně výpověď Smlouvy (pokud Obchodní podmínky nestanoví jinak).
 3. Pokud Zákazník vypoví Smlouvu během Zúčtovacího období placeného Plánu předplatného, bude Smlouva ukončena uplynutím posledního dne Zúčtovacího období, za které bylo Předplatné zaplaceno.
 4. Zákazník má právo kdykoli ukončit Smlouvu s okamžitou účinností a bez udání důvodu vymazáním Účtu z Aplikace s tím, že v důsledku ukončení Smlouvy tímto způsobem nemá Zákazník nárok na poměrné vrácení Předplatného zaplaceného za nevyužitou část Zúčtovacího období.
 5. Poskytovatel služeb má právo ukončit Smlouvu s okamžitou účinností, pokud:
  • Poskytovatel služeb zjistí, že Zákazník nebo jeho Uživatel používá nebo používal Služby poskytované Poskytovatelem služeb tak, že zjevně porušuje ustanovení Obchodních podmínek, právních předpisů, zásady poctivého obchodního styku nebo tak, že jedná v neprospěch Poskytovatele služeb nebo jiných Uživatelů Aplikace;
  • Poskytovatel služeb zjistí, že Zákazník při platbě za Předplatné nebo během plnění Smlouvy poskytl nepravdivé údaje nebo informace, a to obzvlášť pokud použil nepravdivé, padělané nebo neplatné dokumenty;
  • Zákazník nebo jeho Uživatel vykonává činnosti směřující k získání neoprávněného přístupu k informatickému komunikačnímu systému Poskytovatele služeb, a to zejména narušením zabezpečení;
  • nastane jeden z případů uvedených v čl. 17 odst. 4 Obchodních podmínek (porušení podmínek Licence).
 6. Oznámení o ukončení Smlouvy s okamžitou platností, uvedené v odstavci 5 výše, bude Zákazníkovi doručeno písemně nebo elektronicky na adresu uvedenou v odstavci 2b. S okamžikem účinného doručení oznámení Zákazníkovi má Poskytovatel služeb právo zablokovat nebo omezit přístup Zákazníka k Účtu a zároveň Účet Zákazníka odstranit.
 7. V situacích popsaných v čl. 14 odst. 5 Obchodních podmínek nemá Zákazník nárok na poměrné vrácení Předplatného zaplaceného za nevyužitou část Zúčtovacího období.
 8. Pokud Poskytovatel služeb zjistí, že na Účtu Zákazníka nebyla žádná aktivita po dobu nejméně 12 měsíců, čímž se rozumí nepřihlašování Zákazníka nebo jeho Uživatelů na Účet, má Poskytovatel služeb právo ukončit smlouvu s okamžitou platností za podmínek uvedených v odst. 2. 6 výše.
 9. Ukončení Smlouvy se rovná vymazání Účtu Zákazníka v Aplikaci, ledaže je v dalších ustanoveních Obchodních podmínek stanoveno jinak.
 10. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že vymazání Účtu v Aplikaci pro něho znamená ztrátu všech dat shromážděných v rámci tohoto Účtu, včetně dat vložených jinými Uživateli Účtu.
 11. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené Zákazníkovi z důvodu vymazání Účtu Zákazníka, včetně škod vzniklých v důsledku ztráty dat nacházejících se v Účtu, pokud byl Účet vymazán za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 12. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služeb Zákazníkovi, včetně vymazání Účtu Zákazníka, byl-li opětovně vytvořen po ukončení Smlouvy ze strany Poskytovatele služeb z důvodů uvedených v odst. 5 výše.

XV. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nebo jeho subdodavatelé jsou nositeli všech autorských práv ve vztahu k Aplikaci a jejím prvkům, které mají povahu díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Jakékoliv kopírování, šíření nebo zpracování Aplikace nebo jejích prvků, včetně kopírování fotografií a jiných grafických materiálů a použití přetisku textů zveřejněných v Aplikaci bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele služeb, představuje porušení výše uvedených autorských práv a bude předmětem okamžité reakce Poskytovatele služeb, včetně vedení Uživatele k odpovědnosti za škodu.
 2. Uživatel je oprávněn používat Aplikaci a jiná díla zveřejněná v Aplikaci pouze pro účel a v rozsahu vyplývajícím z těchto Obchodních podmínek a funkcí, které mu Poskytovatel služeb zpřístupnil podle vybraného Plánu předplatného.

XVI. LICENCE

 1. Uzavřením Smlouvy Poskytovatel služeb uděluje Zákazníkovi nevýhradní, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci k používání Aplikace v rozsahu, který je v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a Plánem předplatného vybraným Zákazníkem. Licence se uděluje Zákazníkovi na dobu účinnosti Smlouvy a není územně omezená (dále jen „Licence“). Licence se vztahuje i na všechny nové verze a aktualizace Aplikace poskytované Poskytovatelem služby po dobu účinnosti Smlouvy, pokud budou vytvořeny.
 2. Licence se uděluje na tyto oblasti používání:
  1. používání Aplikace prostřednictvím Koncového zařízení v rozsahu vyplývajícím z uzavřené Smlouvy a Plánu předplatného vybraného Zákazníkem;
  2. spouštění, zobrazování, přístup, zadávání údajů, změna a vymazání údajů, prohlížení údajů, shromažďování a ukládání údajů, vyhledávání údajů v rámci Aplikace prostřednictvím Koncového zařízení;
  3. poskytování přístupu k Aplikaci Uživatelům za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách.
 3. Poskytovatel služeb nemá nárok na samostatnou odměnu za udělení Licence podle ustanovení tohoto článku, s výjimkou Předplatného uvedeného v čl. 6 odst. 1 Obchodních podmínek.
 4. Zákazník není oprávněn:
  1. používat, kopírovat a stahovat Aplikaci nebo jakékoli jiné než vlastní údaje Zákazníka pro jiné účely než účel plnění Smlouvy;
  2. překládat, přizpůsobovat, měnit ani upravovat Aplikaci;
  3. zpřístupňovat Aplikaci pro bezplatné nebo zpoplatněné používání třetím osobám, tedy osobám mimo schválenou skupinu Uživatelů;
  4. přetvářet, upravovat, provádět reverzní inženýrství či zpětné programování (reverse engineering), dekompilovat nebo rozebírat kód Aplikace nebo jeho části, ani jinak určovat zdrojový kód a vytvářet z Aplikace odvozená díla;
  5. používat zdrojové kódy Aplikace jako celek nebo jejich části.
 5. Zákazník zajistí, aby každý Uživatel Aplikace, který používá Aplikaci na základě Licence udělené Zákazníkovi, jednal v souladu s podmínkami Licence stanovenými v tomto článku a bere na vědomí, že všechna práva duševního vlastnictví, včetně majetkových práv autorských k Aplikaci a její aktualizaci přísluší Poskytovateli služeb nebo jeho subdodavatelům.
 6. Bez ohledu na další práva a prostředky právní ochrany, které má Poskytovatel služeb k dispozici, pokud se Zákazník dozví, že Uživatel porušuje podmínky Licence, neprodleně tuto skutečnost oznámí Poskytovateli služeb a uplatní potřebné kroky k zajištění toho, aby Uživatel přestal porušovat výše uvedené podmínky, přičemž bude zároveň Poskytovatele služeb o uplatněných krocích informovat.
 7. Jakékoliv nesplnění povinností stanovených v tomto článku Uživatelem bude považováno za porušení Licence Zákazníkem.
 8. Zákazník bere na vědomí, že Aplikace není zásadně nikdy bezvadná a že výskyt chyb nepředstavuje porušení Licence.
 9. Pokud Zákazník zjistí podstatnou chybu, která významně ovlivňuje používání Aplikace Zákazníkem a nahlásí tuto chybu Poskytovateli služeb během trvání licence, Poskytovatel služeb vynaloží maximální úsilí, které od něj lze rozumně předpokládat, aby opravil část Aplikace způsobující podstatné chyby prostřednictvím opravy nebo nové verze (dle vlastního uvážení) – a to za předpokladu, že taková chyba není výsledkem žádné úpravy, změny nebo doplnění Aplikace, které nebyly provedeny Poskytovatelem služeb nebo osobou pověřenou Poskytovatelem služeb, nebo nebyla způsobena nesprávným používáním, zneužitím nebo poškozením Aplikace nebo používáním Aplikace ve spojení s jiným softwarem nebo na nekompatibilním zařízení.
 10. S výhradou výše uvedeného odstavce a v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy Poskytovatel služeb vylučuje všechny ostatní záruky týkající se Aplikace a služeb poskytovaných Poskytovatelem služby na základě Licence, a to ať už výslovné nebo konkludentní, včetně, ale ne výlučně, konkludentních záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.
 11. Poskytovatel služeb není povinen poskytovat aktualizace ani nové verze Aplikace, pokud Obchodní podmínky nestanoví jinak.

XVII. REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORU

 1. Zákazník má právo podat reklamaci týkající se Aplikace, včetně Služeb, které jsou v rámci ní poskytovány. Reklamaci je třeba odeslat Poskytovateli služeb elektronicky na e-mailovou adresu: info@bitfaktura.cz.
 2. Způsob uplatnění reklamace uvedený v čl. 18 odst. 1 Obchodních podmínek je závazný a je předpokladem pro účinné uplatnění reklamace.
 3. Reklamace by měla obsahovat popis skutečností, které zakládají důvod reklamace, údaje umožňující identifikovat Zákazníka v Aplikaci a uvedení rozsahu požadavku a jeho stručné odůvodnění.
 4. Před uplatněním reklamace je Zákazník povinen zkontrolovat, zda nedostatky při poskytování Služeb nevyplývají z důvodů, za které Poskytovatel služeb neodpovídá, jako například z nesplnění technických podmínek uvedených v čl. 8 odst. 1 Obchodních podmínek.
 5. Poskytovatel služeb odpoví na reklamaci do 14 (slovem: čtrnácti) dnů ode dne doručení správně uplatněné reklamace, tedy takové, která obsahuje alespoň informace uvedené v odstavci 3 výše. K dodržení lhůty uvedené v první větě stačí zaslat Zákazníkovi odpověď na reklamaci poslední den lhůty.
 6. Poskytovatel služeb zašle odpověď na reklamaci elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka, která je jeho přihlašovacím jménem v Aplikaci, nebo na e-mailovou adresu, která je kontaktní adresou Zákazníka.
 7. V situaci, kdy informace poskytnuté Zákazníkem neumožňují vyřízení reklamace nebo vyžadují doplnění, si Poskytovatel služeb vyhrazuje právo požádat Zákazníka o doplnění informací týkajících se reklamace. V tomto případě se lhůta uvedená v odstavci 5 výše počítá ode dne doplnění informací Zákazníkem. Pokud se ukáže, že problémy s přístupem do Aplikace nebo ke Službám vyplývají z důvodů na straně Zákazníka není Poskytovatel služeb povinen na uplatněnou reklamaci reagovat.
 8. Poskytovatel služeb nebude posuzovat reklamaci, která neobsahuje údaje umožňující identifikaci Zákazníka.

XVIII. ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek ze závažných důvodů, a to:
  1. způsobených potřebou změn v technologické, ekonomické nebo organizační oblasti činnosti Poskytovatele služeb;
  2. způsobených potřebou změn ve struktuře nebo obsahu Aplikace nebo v nabídce Poskytovatele služeb;
  3. z důvodu změny rozsahu Služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb, úpravou, zavedením nových nebo zrušením dosavadních funkcí nebo Služeb, na které se vztahují Obchodní podmínky;
  4. z důvodu zabezpečení informací, které jsou získávány nebo zpracovávány v souvislosti s poskytováním Služeb, na které se vztahují Obchodní podmínky;
  5. z důvodu změn obecně závazných právních předpisů, které mají vliv na obsah Obchodních podmínek, včetně práv a povinností vyplývajících z Obchodních podmínek nebo změn ve výkladu výše uvedených právních předpisů v důsledku rozsudků soudů a rozhodnutí, příkazů, doporučení, pokynů příslušných úřadů nebo orgánů;
  6. z důvodu potřeby přizpůsobit Obchodní podmínky doporučením, příkazům, rozsudkům, pokynům nebo rozhodnutím příslušných úřadů nebo orgánů;
  7. z důvodu potřeby opravit zjevné chyby nebo písařské chyby, vyplnit mezery nebo vyjasnit nepřesnosti v Obchodních podmínkách, které nelze odstranit výkladem ustanovení Obchodních podmínek;
  8. z důvodu změny subdodavatele nebo subdodavatelů Poskytovatele služeb, uvedených v příloze 1 k Obchodním podmínkám ohledně pravidel zpracování osobních údajů.
 2. Změna Ceníku nepředstavuje změnu Obchodních podmínek a Poskytovatel služeb ji může provést kdykoli. Změna Ceníku nemá vliv na podmínky poskytování již zaplacených Služeb.
 3. Poskytovatel služeb oznámí Zákazníkovi navrhované změny Obchodních podmínek nejpozději sedm dní před plánovaným datem nabytí jejich účinnosti.
 4. Pokud před plánovaným datem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek Zákazník tyto změny nenámitne u Poskytovatele služeb, má se za to, že s nimi Zákazník souhlasí.
 5. Zákazník má právo před datem plánovaného nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek vypovědět Smlouvu s účinností ke dni nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek. Výpověď Smlouvy je třeba podat elektronicky odesláním na e-mailovou adresu Poskytovatele služeb: info@bitfaktura.cz nebo písemně zasláním na adresu sídla Poskytovatele služeb: BitFaktura s.r.o., ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, Česká republika.
 6. Výpověď Smlouvy v elektronické formě se považuje za doručenou okamžikem, kdy je vložena do prostředků elektronické komunikace takovým způsobem, aby se Poskytovatel služeb mohl seznámit s jejím obsahem. Výpověď Smlouvy podaná v jiné než elektronické formě se považuje za doručenou okamžikem jejího účinného doručení Poskytovateli služeb. V případě doručení výpovědi Poskytovateli služeb po datu nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek, skončí Smlouva dnem doručení výpovědi Poskytovateli služeb.
 7. V případě vypovězení Smlouvy Zákazníkem nemá Zákazník nárok na vrácení poměrné části zaplaceného Předplatného za nevyužitou část Zúčtovacího období.
 8. Změna Obchodních podmínek, která je způsobená rozšířením funkcí Aplikace, funkcí dosavadních Služeb nebo zavedením nových Služeb nepředstavuje změnu, na základě níž má Zákazník právo vypovědět Smlouvu, ledaže by nepříznivě ovlivnila pravidla poskytování Služeb na základě uzavřené Smlouvy.

XIX. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje Uživatelů podle pravidel popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s GDPR. Tím, že Uživatel používá Aplikaci zároveň potvrzuje, že si přečetl Zásady ochrany osobních údajů a souhlasí s ustanoveními, která obsahují.
 2. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění Smlouvy zahrnuje zpracování osobních údajů Poskytovatelem služeb jménem a ve prospěch Zákazníka, Zákazník, který uzavírá Smlouvu, zároveň přijímá podmínky pověření zpracováním Osobních údajů, které jsou uvedeny v Pravidlech zpracování osobních údajů. Pravidla zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek.

XX. DŮVĚRNOST

 1. Za důvěrné informace se považují jakékoliv informace poskytnuté jednou ze Stran druhé Straně, bez ohledu na způsob jejich poskytnutí (ústně, písemně, elektronicky), s výjimkou těch informací, které jsou v okamžiku zpřístupnění nebo poskytnutí druhé Straně jasně označeny jako nedůvěrné, a dále jakékoliv hospodářské, obchodní, technické, technologické, právní, organizační informace a know-how, které nejsou veřejně přístupné, jakož i jiné informace s ekonomickou hodnotou týkající se jedné ze Stran nebo jejích spolupracovníků a smluvních partnerů, získané druhou Stranou v souvislosti s plněním nebo během plnění Smlouvy. V případě jakýchkoli pochybností Strany ohledně důvěrnosti informací, které jí byly poskytnuty, se má za to, že se jedná o důvěrné informace.
 2. Každá ze Stran se zavazuje, že jakékoli důvěrné informace, které jí poskytne a zpřístupní druhá Strana, budou uchovávány v úplné tajnosti a důvěrnosti, budou použity pouze pro účely související s uzavřením Smlouvy nebo jejím plněním a že nebudou poskytnuty nebo zpřístupněny žádné třetí osobě bez výslovného předchozího souhlasu dotčené Strany vyjádřeného alespoň v písemné formě.
 3. Každá ze Stran se zavazuje, že nebude kopírovat, reprodukovat ani žádným způsobem šířit důvěrné informace s výjimkou případů, kdy je to nutné k plnění Smlouvy, přičemž v takovém případě budou všechny takové kopie majetkem Strany, která informace poskytla. Každá ze Stran se zavazuje zajistit odpovídající a bezpečný způsob uchovávání všech získaných důvěrných informací v období, kdy jsou u ní uchovávány nebo pod její kontrolou.
 4. Strany souhlasí s tím, že povinnost zachovávat důvěrnost se nevztahuje na informace:
  1. které jsou všeobecně známé;
  2. které zveřejnila ta Strana, které se týkají;
  3. které byly zveřejněny Stranou s předchozím souhlasem druhé Strany vyjádřeným alespoň v písemné formě;
  4. ve vztahu k nimž povinnost zveřejnění vyplývá z obecně závazných právních předpisů;
  5. jejichž zveřejnění je nezbytné pro účely postoupení pohledávek nebo uplatnění nároků vyplývajících ze Smlouvy.
 5. Povinnost mlčenlivosti trvá po dobu účinnosti Smlouvy, jakož i po neurčitou dobu po jejím ukončení.

XXI. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky byly vypracovány v českém jazyce. Česká jazyková verze je jediným základem pro výklad ustanovení Smlouvy.
 2. Využívání jakýchkoli doplňkových služeb poskytovaných Poskytovatelem služeb nebo spolupracujícími externími subjekty, které nespadají do základních Služeb uvedených v těchto Obchodních podmínkách, se uskutečňuje za podmínek stanovených v Dodatečných obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek.
 3. Obchodní podmínky se nevztahují na poskytování služeb prostřednictvím Aplikace jinými subjekty než Poskytovatelem služeb, přičemž tyto subjekty nesou v této oblasti plnou odpovědnost, ledaže je v Obchodních podmínkách nebo Dodatečných obchodních podmínkách stanoveno něco jiného.
 4. Korespondence včetně všech oznámení, informací a jiných sdělení bude Zákazníkovi doručována v českém jazyce.
 5. Ve vztahu k otázkám, které nejsou upraveny v Obchodních podmínkách, včetně příloh k Obchodním podmínkám, se uplatní obecně závazné právní předpisy.
 6. S výhradou odlišných ustanovení Obchodních podmínek může Zákazník a každý Uživatel Aplikace komunikovat s Poskytovatelem služeb následujícím způsobem:
  1. elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@bitfaktura.cz;
  2. písemně poštou na adresu: BitFaktura s.r.o., ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, Česká republika.
 7. Poskytovatel služeb komunikuje se Zákazníkem elektronicky, telefonicky nebo písemně poštou na základě údajů uvedených v jeho Účtu v Aplikaci, pokud není v Obchodních podmínkách stanoveno jinak.
 8. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele služeb vyjádřeného alespoň v písemné formě, Zákazník nemůže zcela ani zčásti převést práva a povinnosti spojené s plněním Smlouvy na třetí osoby. Stávající Zákazník je společně s novým Zákazníkem zodpovědný za vyrovnání všech dlužných částek souvisejících s používáním Účtu do dne převodu práv a povinností souvisejících se Smlouvou.
 9. Konstatování neplatnosti nebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Obchodních podmínek způsobem předpokládaným právními předpisy nemá vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Namísto neplatného ustanovení se použije pravidlo, které je nejbližší cílům neplatného ustanovení a Obchodních podmínek jako celku.
 10. Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb se řídí českým právem.
 11. Všechny spory vyplývající z uzavřené Smlouvy nebo vzniklé v důsledku aplikace ustanovení Obchodních podmínek budou projednány před místně příslušným soudem v obvodu sídla Poskytovatele služeb.
 12. Aktuální text Obchodních podmínek je zveřejněn na adrese: https://bitfaktura.cz/podminky a v Mobilní aplikaci způsobem, který umožňuje jeho uložení (zaznamenávání) a opakovanou reprodukci v běžném průběhu činností.
 13. Nedílnou součástí Obchodních podmínek jsou:
  • Příloha č. 1 – Rozhodnutí jednatele o přijetí zásad ochrany osobních údajů
  • Příloha č. 2 – Pravidla zpracování osobních údajů