ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Webové stránky a služby BitFaktura.cz

1. Co popisují tyto zásady?

Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) obsahují informace o zpracování osobních údajů společností BitFaktura.cz. se sídlem ve Zlíně spolu s Fakturownia sp. z o.o. jako společný správce se sídlem ve Varšavě („BitFaktura.cz“, „Provozovatel Webových stránek“, „Správce“, „my“). Zásady vymezují druhy osobních údajů, které BitFaktura shromažďuje, vysvětlují, jak a proč BitFaktura jednotlivé osobní údaje shromažďuje a používá, vysvětlují, kdy a proč bude BitFaktura sdílet osobní údaje s jinými subjekty a uvádějí práva a možnosti dotčených osob při zpracování jejich osobních údajů. Zásady také obsahují informace o používání souborů cookie.
Zásady se na vás vztahují, pokud jste:

 • Uživatel Webové stránky, tedy používáte naši webovou stránku dostupnou na adrese https://bitfaktura.sk/ nebo v aplikaci věnované příslušnému elektronickému zařízení (dále jen „Webová stránka“);
 • Zákazník, tedy fyzická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zápisu v CEIDG, která uzavřela se společností BitFaktura Smlouvu o poskytování služeb, nebo fyzická osoba zastupující zákazníka nebo oprávněná zákazníkem přihlásit se na Webovou stránku a využívat Služby nabízené ze strany BitFaktura, která nám k tomuto účelu zpřístupňuje své osobní údaje, zejména prostřednictvím formulářů obsažených na Webové stránce nebo na jiných místech;
 • Partner, tedy osoba, která se účastní Partnerského programu společnosti BitFaktura;
 • Smluvní partner, čili nám poskytujete určité produkty nebo služby;
 • Zástupce smluvního partnera, tedy zastupujete subjekt, který nám poskytuje produkty nebo služby;
 • Uchazeč, tedy se účastníte se náboru zaměstnanců, který provádíme;
 • Adresát marketingových informací, tedy jste vyjádřili přání dostávat od společnosti BitFaktura marketingové nebo obchodní informace.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů a zrušení směrnice 27/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) – „GDPR”). Tyto Zásady vůči vám stanoví informační povinnost podle čl. 13 a Čl. 14 GDPR.


2. Správce osobních údajů

BitFaktura s.r.o. se sídlem ve Zlíně na ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, zapsaná do rejstříku podnikatelů soudního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně pod číslem C126251 IČ: 140 34 778 / DIČ: CZ14034778 se základním jměním 25 00 Služby, Zákazník, Partner, Adresát marketingových informací, Smluvní partner nebo jeho Zástupce či Uchazeč. Správce můžete kontaktovat:

 • poštou – odesláním zprávy na adresu: BitFaktura s.r.o. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, ČR;
 • e-mailem – zasláním zprávy na adresu: info@bitfaktura.cz

Správce jmenoval Úředníka pro ochranu údajů. Na inspektora ochrany údajů se můžete obrátit:

 • poštou – odesláním zprávy na adresu: BitFaktura s.r.o., ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, ČR;
 • e-mailem – zasláním zprávy na adresu: info@bitfaktura.cz

3. Všeobecné informace

Níže uvedené pojmy mají následující význam:

 • Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů;
 • Obchodní podmínky Webové stránky – Obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese https://bitfaktura.cz/;
 • Nařízení / GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (Všeobecné nařízení o ochraně údajů) (Věstník zákonů EU L č. 119, str. 1);
 • Smlouva o pověření – Pravidla pověření zpracováním osobních údajů, tedy smlouva uzavřená mezi Zákazníkem jako správcem těchto údajů a Provozovatelem Webové stránky jako zprostředkovatelem, uzavřená při založení Účtu na Webové stránce Zákazníkem. Pravidla zpracování osobních údajů jsou 2 k Pravidlům Webové stránky;

přičemž jakékoli jiné pojmy s velkými písmeny neuvedené výše, které nejsou vymezeny v Zásadách, mají význam, který je uveden v Pravidlech Webové stránky.


4. Jaké informace shromažďujeme a z jakých zdrojů pocházejí?

Jste-li Uživatelem Webové stránky, shromažďujeme údaje, které jste poskytli při přihlášení (nebo Zákazník, který vytvořil váš účet) a které byly uloženy během vašeho používání Webové stránky. Patří sem zejména vaše e-mailová adresa, IP adresa, uživatelské jméno, údaje obsažené v návrhu zveřejněném na Fóru návrhů a informace obsažené v souborech cookie.

Jste-li Zákazníkem, shromažďujeme vaše údaje, které nám poskytnete při vytváření Účtu na Webové stránce a využívání našich služeb, včetně údajů, které odešlete na Webovou stránku prostřednictvím rozhraní API a rozšíření, která používáte. Mezi tyto údaje patří zejména: jméno, příjmení, společnost, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, daňové identifikační číslo, rodné číslo a údaje o způsobu platby. Kromě toho můžeme použít další údaje poskytnuté vámi nebo vaším zařízením k poskytování služeb ak zaručení přístupu k nabízeným funkcím Webové stránky v rámci prohlížeče a Nativní aplikace.

Jste-li Partnerem, shromažďujeme vaše údaje, které nám poskytnete při vystavení faktury s DPH nebo účtu, který je základem pro zaplacení odměny za účast v Partnerském programu. Tyto údaje jsou zejména: jméno, příjmení, společnost, korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, daňové identifikační číslo, datum narození, příslušný daňový úřad, rodné číslo a číslo bankovního účtu.

Jste-li Smluvním partnerem, shromažďujeme vaše údaje, které nám poskytnete uzavřením smlouvy, vyrovnáním vzájemných výhod, jakož i během jiných rozhovorů, výměny e-mailů a schůzek. Mezi tyto údaje patří zejména: jméno, příjmení, společnost, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, daňové identifikační číslo, rodné číslo a číslo bankovního účtu.

Jste-li Zástupcem Smluvního partnera, shromažďujeme vaše údaje, které jste nám poskytli v zaslaných dokumentech, během rozhovorů, výměny e-mailů a schůzek. Může se jednat zejména o vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje, pozici a údaje o subjektu, který zastupujete. Vaše údaje nám může poskytnout i subjekt, který zastupuje před, během a po skončení spolupráce s námi.

Jste-li Uchazečem, shromažďujeme vaše údaje, které jste nám poskytli v zaslaných dokumentech, především životopis, během rozhovorů, schůzek a výměny korespondence. Mohou to být zejména vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje, zkušenosti, minulá zaměstnání, vzdělání. Vaše údaje můžeme shromažďovat zejména prostřednictvím náborových portálů a personálních agentur.

Jste-li Adresátem marketingových informací, shromažďujeme vaše údaje, které nám byly poskytnuty při vytváření Účtu na Webové stránce nebo vyplnění formuláře pro odběr našeho newsletteru. K těmto údajům patří e-mailová adresa a telefonní číslo, na které posíláme marketingové nebo obchodní informace.


5. Určení účelu a právního základu zpracování údajů

Pokud jste Uživatelem Webové stránky, zpracováváme vaše údaje:

 • s cílem umožnit Provozovateli Webové stránky poskytovat elektronické služby prostřednictvím Webové stránky v rozsahu, v jakém zpřístupňuje Uživatelům Webové stránky obsah nebo funkce obsažené na Webové stránce (čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR);
 • s cílem zajistit fungování Webové stránky, když je zpracování nezbytné k uskutečnění oprávněného zájmu Správce spočívajícího v používání souborů cookie potřebných k zajištění a udržení správného fungování Webové stránky (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR);
 • pro analytické, statistické a marketingové účely, kdy se zpracovávané údaje pocházející ze souborů cookie používají k analýze aktivity Uživatelů Webové stránky, jakož i jejich preferencí, za účelem zlepšení funkcí a poskytovaných služeb a zlepšení funkčnosti Webové stránky na základě souhlasu uděleného Uživatelem Webové stránky (čl. 6, odst. 1, písmeno a GDPR);
 • ke splnění povinností vyplývajících z právních ustanovení, zejména povinností vyplývajících z potřeby řešení případů porušení ochrany osobních údajů a vyřizování žádostí v rozsahu plnění požadavků dotčených osob (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR – splnění zákonné povinnosti, kterou má správce );
 • k určení, uplatnění nebo obhajobě nároků, tedy když je zpracování nezbytné ke splnění oprávněného zájmu Provozovatele Webové stránky spočívajícího v ochraně jeho práv (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR).

Jste-li Zákazníkem, zpracováváme vaše údaje s cílem:

 • přijetí otázky a její zodpovězení (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR; oprávněný zájem – poskytnutí kontaktu a průběh reagování na otázky);
 • uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem Webové stránky a vámi o poskytování služeb spadajících do rozsahu konkrétního produktu nebo služby nabízené Webovou stránkou, včetně vyřízení reklamačního procesu (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR – uzavření nebo plnění smlouvy);
 • plnění povinností vyplývajících z právních ustanovení, zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových právních předpisů (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR – splnění zákonné povinnosti správce);
 • poskytování kontaktů nebo údajů potřebných k plnění smlouvy s našimi Smluvními partnery (poskytujícími doplňkové služby nebo integrace), Zástupci Smluvních partnerů a Partnerů (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR – oprávněný zájem – zajištění kontaktu s osobami provádějícími smlouvu nebo objednávku);
 • přezkumu, ustanovení možných nároků nebo obhajoba proti nárokům, včetně například přijetí opatření v souvislosti s procesem vymáhání pohledávek (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).

Pokud jste Partnerem, zpracováváme vaše údaje s cílem:

 • uzavření a realizace veřejného závazku Provozovatele Webové stránky týkajícího se fungování Partnerského programu na Webové stránce (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR – uzavření nebo plnění smlouvy);
 • plnění povinností vyplývajících z právních ustanovení, zejména povinností vyplývajících z účetních a daňových právních předpisů (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR – splnění zákonné povinnosti správce);
 • vyřizování reklamačního procesu (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR);
 • zabezpečení kontaktu s našimi Smluvními partnery, Zástupci smluvních partnerů a zákazníků (čl. 6, odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem – zajištění kontaktu s osobami provádějícími smlouvu nebo objednávku).

Jste-li Smluvním partnerem, zpracováváme vaše údaje s cílem:

 • přijetí otázky a její zodpovězení (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR; oprávněný zájem – poskytnutí kontaktu a průběh reagování na otázky);
 • uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem Webové stránky a vámi o poskytování služeb vámi nebo Provozovatelem Webové stránky (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR – uzavření nebo plnění smlouvy);
 • plnění povinností vyplývajících z právních ustanovení včetně povinností vyplývajících z účetních a daňových právních předpisů, jakož i povinností vyplývajících z potřeby vyřizování případů porušení ochrany osobních údajů a vyřizování žádostí v rozsahu plnění požadavků dotčených osob (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR – splnění zákonné povinnosti správce);
 • přezkumu, ustanovení možných nároků nebo obhajoba proti nárokům, včetně například jednání v souvislosti s procesem vymáhání pohledávek (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR – uplatnění oprávněného zájmu správce).

Jste-li Zástupcem Smluvního partnera, zpracováváme vaše údaje za účelem splnění našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením a plněním smlouvy se Smluvním partnerem, kterého zastupujete, udržování obchodních vztahů a nepřetržitého kontaktu, provádění marketingových aktivit, jakož i uplatňování nároků a obhajoby proti nim (článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR – uplatnění oprávněného zájmu správce).

Jste-li Uchazečem, zpracováváme vaše údaje s cílem:

 • spojeným s prováděným náboru nebo s cílem použít předložené dokumenty žádosti pro budoucí účely náboru na základě vašeho souhlasu (ve smyslu, v jakém jde o platný a účinný základ pro zpracování údajů) (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) ;
 • plnění zákonných povinností (čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR), v rozsahu, v jakém jsme povinni požadovat od vás osobní údaje uvedené v ustanoveních zákoníku práce;
 • uplatnění našich oprávněných zájmů, tedy pro účely ověření kvalifikace včetně provádění testů na posouzení vašich předpokladů na danou pracovní pozici, jakož i na vnitřní správu, bezpečnost nebo vyřizování případných nároků (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).

Jste-li Adresátem marketingových informací, zpracováváme vaše údaje:

 • s marketingovým cílem, jako je provádění propagačních a obrazových aktivit, prezentování a zasílání informací o službách nabízených Provozovatelem Webové stránky, pomocí vámi vybraného komunikačního kanálu (e-mail, SMS, telefonický kontakt) na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1 a) GDPR – souhlas subjektu údajů).

6. Kategorie příjemců údajů

Pokud je to nutné k dosažení účelů, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, můžeme je přenést na:

 • osoby nebo společnosti, které nám poskytují služby včetně IT, telekomunikací, bezpečnosti údajů, marketingu, právních a účetních služeb, které zpracovávají vaše osobní údaje v našem jménu;
 • subjekty oprávněné zpracovávat vaše osobní údaje na základě zákona (soudy, státní orgány atd.);
 • subjekty poskytující internetové platební služby na Webové stránce a poskytovatele některých dalších služeb integrovaných s Webovou stránkou (seznam těchto subjektů je k dispozici zde: https://bitfaktura.cz/integrace-a-rozsireni;
 • společnosti přidružené k Provozovateli Webové stránky pro účely zákaznického servisu, vývoje a údržby Webové stránky.

Seznam vybraných příjemců, na které můžeme převést vaše osobní údaje, je k dispozici v závěrečné části Zásad.

V každém případě se přenos vašich údajů uskuteční v plném souladu s obecně platnými právními předpisy a kromě toho zajistíme, aby se vaše sdílené nebo svěřené údaje přenášely pouze v rozsahu potřebném pro účely zpracování.

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do třetích zemí, tedy mimo EHP (Evropský hospodářský prostor), na společnost Twilio Inc. se sídlem 101 Spear Street, Jste 500 v San Francisku, USA (CA 94105), aby bylo možné využívat službu mailingu Sendgrid poskytovanou výše uvedenou společností. Právní základ pro přenos údajů jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí uzavřené mezi touto společností a společností BitFaktura.


7. Období uchovávání údajů

Období zpracování osobních údajů Provozovatelem Webové stránky závisí především na účelu, pro který jsou vaše údaje zpracovávány. BitFaktura zpravidla zpracovává údaje tak dlouho, jak jsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly údaje shromážděny, nebo dokud neodvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány.

Pokud jste Uživatelem Webové stránky, uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to potřebné k dosažení účelu, pro který nám byly údaje poskytnuty, ale ne déle než do té doby, dokud nevznesete námitku proti zpracování osobních údajů k tomuto účelu nebo dokud neodvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly uvedené údaje zpracovány.

Jste-li Zákazníkem nebo Partnerem, uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak to bude nutné k dosažení účelu, pro který nám byly údaje poskytnuty (plnění smlouvy uzavřené s vámi). Po uplynutí tohoto období uchováváme vaše údaje během období vyplývajícího ze zákonných požadavků (např. z povinnosti vést finanční evidenci po dobu 5 let), promlčecí lhůty pro nároky (6 let a v každém případě 3 roky na omezení nároků vyplývajících z podnikatelské činnosti) nebo nezbytného ke splnění jiných účelů zpracování údajů uvedených v tomto dokumentu. V každém případě zpracováváme vaše osobní údaje během období potřebného ke splnění účelu a splnění všech povinností, které pro nás vyplývají na základě smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli. V odůvodněných případech

Jste-li Uchazečem, uchováváme vaše údaje až do ukončení náboru, pokud jste nesouhlasili s jejich zpracováním na budoucí náborové procesy. Vaše údaje budou poté uloženy na dobu 3 let. V souvislosti s osobními údaji zpracovanými na základě vašeho souhlasu je budeme zpracovávat maximálně do té doby, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Pokud jste Adresátem marketingových informací, uchováváme vaše údaje, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním.

V odôvodnených případech uchováváme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné pro splnění našich oprávněných zájmů. Po uplynutí období zpracování údaje Provozovatel Webové stránky nezvratně vymaže nebo anonymizuje.

V odôvodnených prípadoch uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie našich oprávnených záujmov. Po uplynutí obdobia spracovania údaje Prevádzkovateľ Webovej stránky nezvratne vymaže alebo anonymizuje.


8. Práva Zákazníka související se zpracováním osobních údajů

V souladu s Nařízením a za podmínek v něm stanovených máte:

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  Zpracováváme-li vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je účinné od momentu jeho odvolání. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme na jeho základě prováděli až do jeho odvolání.

  Odvolání souhlasu nemá pro vás žádné nepříznivé důsledky, ale může vám zabránit v pokračování v používání námi nabízených služeb nebo funkcí, které můžeme legálně poskytnout jen s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete odvolat tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: info@bitfaktura.cz.

 • Právo na přístup k vašim údajům a na získání jejich kopie

  Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a je-li tomu tak, máte právo na přístup k nim a informace o účelu zpracování údajů, kategoriích zpracovávaných údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců údajů, plánovaném období uchovávání údajů nebo kritériích jejich vytvoření, o právu požádat o opravu, vymazání nebo omezení zpracování údajů a právo podat námitku proti takovému zpracování, právo podat stížnost na dozorčí orgán, o zdroji údajů (pokud nepocházejí od vás) ao automatizovaném rozhodování včetně profilování. Máte také právo získat kopii svých osobních údajů.

  Pokud se vaše osobní údaje přenášejí do třetí země nebo na mezinárodní organizaci, máte také právo být informován o příslušném zabezpečení uvedeném v čl. 46 GDPR v souvislosti s jejich přenosem.

 • Právo na doplnění (opravu) vašich údajů

  Máte právo požadovat, abychom bezodkladně opravili osobní údaje, které se vás týkají, které jsou nesprávné, ak doplnění neúplných údajů.

 • Právo na vymazání údajů

  Máte právo požadovat, abychom okamžitě vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud:

  • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo jinak zpracovávány,
  • jste namítali proti zpracování údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování,
  • jste namítali proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  • jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně,
  • musí být vaše osobní údaje vymazány na základě zákonné povinnosti.

  Právo na vymazání osobních údajů není absolutní a neuplatní se v případech vyjmenovaných v čl. 17 odst. 1 písm. 3 GDPR (např. v rozsahu, v jakém je zpracování údajů nezbytné pro prokázání, uplatnění nebo obhajobu nároků).

 • Právo na omezení zpracovávání údajů

  Máte právo požadovat od nás omezení zpracování osobních údajů, pokud:

  • zpochybňujete správnost osobních údajů – na období, které nám umožní ověřit správnost těchto údajů;
  • je zpracovávání vašich osobních údajů z naší strany nezákonné a vy namítáte proti vymazání vašich osobních údajů, přičemž na oplátku žádáte omezení jejich použití;
  • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale je to nezbytné pro prokázání, uplatňování nebo obhajobu nároků;
  • jste podal námitku proti zpracování svých údajů – dokud nezjistíte, zda oprávněné důvody z naší strany převažují nad důvody vaší námitky.
 • Právo na přenosnost údajů

  Máte právo získat od nás vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a zaslat tyto údaje jinému vybranému správci za předpokladu, že se naše zpracování vašich osobních údajů provádí za účelem uzavření smlouvy nebo jejího plnění (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR) a zpracování probíhá automatizovaným způsobem.

  Pokud je to technicky možné, máte také právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly přeneseny přímo jinému správci.

 • Právo na námitku

  Máte právo kdykoli namítat – z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – proti zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, za předpokladu, že je zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f, GDPR). V takovém případě již nebudeme moci zpracovávat tyto údaje, pokud neprokážeme platné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokázání, uplatňování nebo obhajování nároků.

 • Právo namítat proti profilování

  Máte právo nepodléhat rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování vašich osobních údajů včetně profilování, a které má pro vás právní účinky nebo se vás podobným způsobem dotýká. Vaše údaje tímto způsobem nezpracováváme bez vašeho souhlasu.

 • Právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu

  V každém případě, pokud se domníváte, že naše zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, máte právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Jak můžete podat žádost? Chcete-li uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás poštou nebo na e-mailovou adresu uvedenou v bodě 2 Zásad.

Kdy splníme váš požadavek? Informace o krocích učiněných v souvislosti se žádostí ohledně vašich práv vám poskytneme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti. Vzhledem ke komplikované povaze žádosti nebo počtu žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, o kterých budete předem informován.


9. Musíte nám poskytnout své údaje a kde je získáme, pokud nejsou od vás?

Poskytnutí vašich osobních údajů je zpravidla dobrovolné, ale nezapomínejte, že odmítnutí jejich poskytnutí nám může zabránit v dosahování účelů, pro které se údaje shromažďují, např.:

 • zabránit nebo výrazně bránit kontaktu s vámi nebo představení nabídky, kterou požadujete;
 • zabránit uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Pokud jste nám své osobní údaje neposkytli přímo, pravděpodobně pocházejí od subjektu, který zastupujete (obvykle Zákazníka) nebo jsme je obdrželi v důsledku vašeho použití jedné z integrací prostřednictvím API. Vaše osobní údaje mohou pocházet iz veřejně dostupných zdrojů, například z veřejných státních rejstříku.


10. Jak pečujeme o bezpečnost vašich údajů?

Neustále monitorujeme rizika spojená se zpracováním vašich osobních údajů tak, aby byly osobní údaje zpracovávány bezpečným způsobem, chráněny přiměřenými bezpečnostními opatřeními, aby k údajům měly přístup pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné na základě úkolů, které vykonávají. Zajišťujeme také, aby smluvní partneři a další zpracovatelé údajů naším jménem zaručili uplatňování vhodných bezpečnostních opatření a poskytli přiměřenou záruku bezpečnosti údajů.


11. Zásady používání souborů cookie a pixelové značky

Webová stránka a Nativní aplikace používají tvz. soubory cookie – tedy malé textové soubory s informacemi používanými webovými stránkami, které se propojují s prohlížečem Uživatele Webové stránky. Při používání Webové stránky nebo Nativní aplikace Provozovatel Webové stránky stahuje a ukládá informace z prohlížečů Uživatele Webové stránky, které mohou obsahovat osobní údaje. Provozovatel Webové stránky získává tyto informace pomocí souborů cookie a pixelových značek. Soubory cookie umožňují identifikovat software používaný Uživatelem Webové stránky a upravit Webovou stránku individuálně pro každého Uživatele Webové stránky. Soubory cookie, které používáme, jsou pro zařízení Uživatele Webové stránky bezpečné, konkrétně tímto způsobem se nemohou do zařízení Uživatelů dostat viry nebo jiný nežádoucí či škodlivý software. Uživatel může kdykoli zablokovat nebo vymazat soubory cookie uložené v paměti počítače nebo mobilního zařízení. Způsob vymazání se liší v závislosti na používaném webovém prohlížeči.

Instalace souborů cookie je nezbytná pro:

 • správné poskytování služeb z naší strany prostřednictvím Webové stránky nebo Nativní aplikace. Soubory cookie obsahují informace potřebné pro správné fungování webové stránky, zejména ty, které vyžadují autorizaci;
 • přizpůsobení obsahu Webové stránky individuálním preferencím Uživatele Webové stránky, především tyto soubory rozpoznávají jeho zařízení, aby mohli zobrazovat stránky podle jeho preferencí;
 • přípravu statistik, které nám pomohou zjistit preference a chování Uživatelů Webové stránky. Analýza těchto statistik je anonymní a umožňuje přizpůsobit obsah a vzhled stránky převládajícím trendům, statistiky se používají také k vyhodnocení popularity stránky.

Na Webové stránce a v Nativní aplikaci se používají následující typy souborů cookie:

 1. relační – jsou to takové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Uživatele Webové stránky do chvíle opuštění Webové stránky nebo Nativní aplikace;
 2. trvalé – jsou to takové soubory, které jsou aktivní v zařízení Uživatele Webové stránky nebo Nativní aplikace, dokud je nevymaže, co může kdykoli udělat. Uživatel Webové stránky nebo Nativní aplikace má právo využívat možnosti nabízené každým prohlížečem týkající se prohlížení, mazání a omezení či kontroly přijetí souborů cookie, které jsou popsány níže. S cílem získat další informace se může seznámit v obsahu nápovědy nebo v nastaveních ochrany soukromí a zabezpečení v používaném prohlížeči. Vymazání souborů cookie však může mít vliv na správné fungování Webové stránky nebo Nativní aplikace a jejich funkčnost;
 3. analytické – jsou to takové soubory, které umožňují lépe porozumět způsobu interakce Uživatele Webové stránky v rozsahu obsahu Webové stránky nebo Nativní aplikace a lépe je uspořádat. Analytické soubory cookie shromažďují informace o používání Webové stránky nebo Nativní aplikace Uživatelem Webové stránky, o typu stránky, ze které byl Uživatel Webové stránky přesměrován, ao počtu návštěv a době návštěvy Uživatele Webové stránky na stránce. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje Uživatele Webové stránky, ale používají se k sestavování statistik o používání internetové stránky.
 4. technické – nezbytné pro správné fungování Webové stránky, čili dočasné soubory ukládající relaci Zákazníka a umožňující provoz a zlepšení fungování Webové stránky;
 5. externí – poskytované externími službami používanými Provozovatelem Webové stránky, na které nemá žádný vliv (např. sociální sítě);
 6. statistické – soubory umožňující vedení statistických údajů o Webové stránce;
 7. reklamní – v případě vedení reklamních kampaní s cílem přizpůsobit reklamu Zákazníků a zapamatovat si její nastavení.

Automatická nastavení pro nejčastěji používané prohlížeče lze změnit podle pokynů umístěných na následujících adresách:

Vymazání nebo zablokování souborů cookie může ovlivnit dostupnost funkčnosti Webové stránky nebo Nativní aplikace, správnost zobrazení a ztrátu upřednostňovaných nastavení internetových stránek. Provozovatel Webové stránky zároveň prohlašuje, že zablokování nebo omezení přístupu souborů cookie k zařízení může nepříznivě ovlivnit funkčnost Webové stránky nebo Nativní aplikace.

Soubory cookie a pixelové značky mohou používat i třetí strany (např. Google, Facebook) k poskytování vlastního obsahu nebo reklam na internetových stránkách nebo portálech na základě záznamů z těchto souborů a z těchto pixelových značek.


12. Změny Zásad

Zásady se průběžně kontrolují a v případě potřeby se aktualizují. Aktuální verze Zásad byla přijata a je účinná od 31. 7. 2023.