BitFaktura Příručka


Příručka

Výdaje - definice

Barbara

Barbara, 2019-04-04

Výdaje jsou každým snížením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na bankovním účtu ekonomické jednotky a to bez ohledu na účel jejich vynaložení. Tudíž výdaj je jakákoliv spotřeba peněžních prostředků z pokladny nebo z bankovního účtu, která je spojena s úhradou různých závazků nebo nákladů.

 

Typy výdajů 

Výdaje rozdělujeme do dvou skupin:

výdaje, které nejsou náklady - transakce na pokrytí závazků, jejichž zdrojem byly právní vztahy (úhrada daňových závazků, výplata dividendy) nebo finanční a úvěrové vztahy (jakékoliv vrácení peněžité půjčky a úvěru),

výdaje, které jsou náklady - transakce na pokrytí závazků vzniklých především formou nabytí prostředků pro výrobu nebo služby, které v důsledku jejich spotřeby tvoří náklad.

 

Nákladové výdaje dále rozdělujeme do tří skupin podle časového hlediska:

výdaj nastal předtím, než vznikly náklady (např. nákup materiálu, který bude spotřebován později), 

výdaj vznikl ve stejné době, jako náklad (např. výplata mezd),

výdaj nastal později, než vznikl náklad (např. úhrada ceny již spotřebovaného materiálu).

 

Tento článek není právní či daňovou radou a nemůže být takto ani interpretován. Obsah v něm uvedený se může změnit. Čtenář používá názory uvedené jeho Autorem pouze pro vlastní potřebu a výlučně na vlastní odpovědnost.