Vystavování všech typů dokladů  

Doklady dostupné ve skladovém programu

Externí příjem

Tento doklad potvrzuje přijetí daného zboží, produktu nebo materiálu na sklad. EP se vystavuje na základě dokladu, kterým se potvrzuje dodání, obvykle na základě faktury dokladující nákup nebo externího výdajového dokladu. Jednotky, které vedou skladovou evidenci, do ní zadávají údaje o přijetí zboží. Doklad externího příjmu může být zaregistrován jako ekonomická událost představující změny ve finančně-majetkové situaci skladu. .

Externí výdej

Doklad externího výdeje (EV) slouží k dokumentování každého externího výdeje zboží ze skladu (prodej zákazníkovi). Způsobuje změnu (snížení) množství a hodnoty zboží na skladě. Narozdíl od obchodních dokladů vystavení EV negeneruje platbu ani zápisy do registrů DPH. Externí výdej nemůže být vydán na zboží, které není na skladě.

Interní příjem

Interní příjem (IP) je doklad, který umožňuje transakce v rámci firmy, navyšuje množství zboží na skladě, nevyžaduje uvedení obchodního partnera, od něhož zboží pochází. Toto zboží může být vyrobeno a proto může IP sloužit jako doklad, který představuje příjem hotového výrobku v rámci firmy - z výroby na sklad.

Interní výdej

Jedná se o výdej v rámci firmy. Příkladem použití takového dokladu může být výdej zboží pro vlastní potřebu (např. žárovka, papír apod.), výděj zboží v rámci inventury (jestiže zboží chybí) a také výdej podsystémů nezbytných pro výrobu jiných výrobků.

Meziskladový přesun (MP+ nebo MP-)

Doklad MP, tedy přesun mezi sklady (nebo meziskladové transakce) se používá pro potřeby zdokumentování přesunu zboží nebo materiálu mezi vlastními sklady. Vystavení dokladu nevyplývá ze skutečnosti nákupu/prodeje, nezakládá daňovou povinnost. 

Rez - Rezervace

Vystavení rezervace má za následek rezervování zboží pro daného zákazníka. Na základě vystavených rezervací můžeme vystavovat prodejní doklady nebo objednat zboží pro konkrétní rezervaci.

Inv- Inventarizace

Inventarizace stavu skladu vystavená k danému dni umožňuje zjistit rozdíly, které vyplývají z vedení skutečného stavu prostředků se stavem vyplývajícím z účetní evidence. Základním účelem je ověření stavu výrobků vykazovaného v účetních knihách (aktiva a pasiva dané skladové jednotky).