Inventarizace - jak probíhá inventura?

Barbara Barbara 2019-04-04

Inventarizace je souhrnem účetních úkonů, které směřují k sestavení podrobného skutečného seznamu majetkových složek a zdrojů jejich původu k danému dni. Inventarizace spočívá ve stanovení skutečného stavu všech hmotných i peněžních majetkových složek pomocí seznamu, ale také vysvětlení rozdílů mezi stavem zjištěným během inventarizace (skutečností) a stavem vyplývajícím z účetní evidence.

 

Inventarizace stavu skladových zásob připravená k určitému dni umožňuje stanovení rozdílů vyplývajících z vedení skutečného stavu prostředků se stavem vyplývajícím z účetní evidence. Základním cílem inventarizace jeo ověření stavu výrobků (aktiv a pasiv dané skladové jednotky) vykazovaných v účetních knihách.

Více

Rezervace zboží

Barbara Barbara 2019-04-04

Vystavení rezervace má za následek vyhrazení a uchovávání zboží pro daného záazníka. Na základě vystavených rezervací můžeme vystavit prodejní doklady nebo objednat zboží pro konkrétní rezervaci.

Více

Vícejazyčná faktura

Barbara Barbara 2019-04-04

Plátce daně může vystavit fakturu v jakémkoliv cizím jazyce, jestliže uskutečňuje prodej zahraničnímu subjektu.

Zásadní vlastností systému BitFaktura.cz, která jej odlišuje od jiných softwarů tohoto typu, je možnost vystavování faktur ve více měnách a také jazycích s integrovaným editorem překladů, který umožňuje vložení libovolného jazyka dokladu. Díky BitFaktura.cz můžete vystavovat faktury ve všech nejdůležitějších evropských jazycích. Mezi nimi je: angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština a polština.
Navíc umožňujeme vystavování dvojjazyčných faktur: např. faktury česko-anglické nebo česko-španělské. 

 

 

Více

Vnitrounijní faktura

Barbara Barbara 2019-04-04

Vnitrounijní faktura je faktura, která dokumentuje dodávky zboží v rámci unie. Vnitrounijní dodávka zboží je export zboží z jednoho státu do jiného členského státu Evropské unie ve prospěch subjektu, který má platné číslo DIČ EU. Dodávka zboží musí proběhnout po provedení úkonů stanovených v čl. 7 zákona o DPH.

Kdy může být vystavena?

Ve vztahu k vnitrounijní dodávce zboží musí plátce vystavit fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož došlo k výdeji nebo přesunu zboží. Tento předpis má zcela zásadní význam v případě, kdy uvedeme, že u vnitrounijní dodávky zboží vzniká daňová povinnost ve chvíli vystavení faktury plátcem daně, ovšem nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož k takové dodávce došlo (čl. 20 zákona o DPH).

 

Tento článek není právní či daňovou radou a nemůže být takto ani interpretován. Obsah v něm uvedený se může změnit. Čtenář používá názory uvedené jeho Autorem pouze pro vlastní potřebu a výlučně na vlastní odpovědnost.

Více

Jazykové verze faktur - faktura EU

Barbara Barbara 2019-04-04

Plátce daně může vystavovat faktury v libovolném cizím jazyce, jestliže prodává zboží či služby zahraničnímu subjektu - přičemž takto může vystavit také EU fakturu (evropskou). Tímto způsobem může také dokladovat transakce s českými společnostmi. 

Faktura v cizím jazyce a možnosti systému BitFaktura.cz

Momentálně je na BitFaktura.cz možné vystavovat faktury v 29 jazycích:

- albánském, anglickém, anglickém UK, arabském, čínském, chorvatském, chorvatském (Bosna a Hercegovina), polském, estonském, francouzském, řeckém, gruzínském, španělském, holandském, litevském, lotyšském, německém, perském, polském, portugalském, ruském, rumunském, slovenském, slovinském, švédském, tureckém, ukrajinském, maďarském, italském.

Nebo s dvojjazyčnými popisy:

česko-albánské, česko-anglické, česko-anglické UK, česko-arabské, česko-čínské, česko-chorvatské, česko-chorvatské (Bosna a Hercegovina), česko-polské, česko-estonské, česko-francouzské, česko-řecké, česko-gruzínské, česko-španělské, česko-holandské, česko-litevské,

 česko-lotyšské, česko-německé, česko-perské, česko-české, česko-portugalské, česko-ruské, česko-rumunské, česko-slovenské, česko-slovinské, česko-švédské, česko-turecké, česko-ukrajinské, česko-maďarské, česko-italské.

Navíc BitFaktura.cz umožňuje vystavit z faktury připravené v českém jazyce fakturu v cizím jazyce. 

Více

Šablony faktur

Barbara Barbara 2019-04-04

Rozličné šablony faktur jsou řešením pro osoby, které hledají pohodlný nástroj umožňující vystavovat faktury s obsahem, který si samy nastaví. Umožňuje jim to přizpůsobit vystavovaný doklad vlastním preferencím a také úplnou kontrolu nad množstvím a uspořádáním políček na faktuře.

Díky BitFaktura.cz můžete snadno měnit šablony faktur. šablony faktur si můžete změnit i během vystavování konkrétní faktury.

 

Nápověda, jak změnit vzhled prvků na šabloně faktury (i dalších dokladů), naleznete na stránce nápovědy.

Více

Objednávka

Barbara Barbara 2019-04-04

Objednávka je jedním z řady dokladů, které BitFaktura.cz podporuje. Na jejím základě se provádějí dodávky, poskytují služby. Podáním objednávky se objednatel zavazuje zakoupit zboží nebo služby za podmínek stanovených v nabídce. 

Více

Program pro správu faktur

Barbara Barbara 2019-04-04

Každý podnikatel, který odvádí DPH, je povinen vystavovat faktury k většině prováděných transakcí. Bez ohledu na rozsah nároků na tento typ dokladů může používat prostředky, které jsou dostupné na trhu, jako jsou třeba on-line programy, které nevyžadují žádnou instalaci.

 

Program pro správu faktur, jehož primárním cílem je usnadnit, optimalizovat a automatizovat práci podnikatele, musí být snadno ovladatelný, přizpůsobený daňovým požadavkům a zároveň pružný s ohledem na měnící se potřeby zákazníka. Dokonalým příkladem je program BitFaktura.cz, který doposud využilo již více než 150 tisíc firem.

Více

Náklady - definice

Barbara Barbara 2019-04-04

Náklady jsou složky práce vyjádřené částkou, v tom trvalé prostředky, oběhové prostředky, nemateriální a právní hodnoty, služby práce i další výdaje, které jsou spojeny s výkonem podnikatelské činnosti.

 

Druhy nákladů

Náklady dělíme několik způsoby, s ohledem na kritéria, která jsme přijali. Rozlišujeme následující druhy nákladů - externí služby, daně a poplatky, odpisy, spotřeba materiálu a energií, mzdy, sociální pojištění a ostatní náklady.

Náklady můžeme také rozdělit na trvalé - které se nemění bez ohledu na velikost výroby a variabilní, které jsou podmíněny velikostí výroby a jsou mezi ně zařazeny např. náklady na materiál, mzdy zaměstnanců.

Více

Výdaje - definice

Barbara Barbara 2019-04-04

Výdaje jsou každým snížením stavu peněžních prostředků v pokladně nebo na bankovním účtu ekonomické jednotky a to bez ohledu na účel jejich vynaložení. Tudíž výdaj je jakákoliv spotřeba peněžních prostředků z pokladny nebo z bankovního účtu, která je spojena s úhradou různých závazků nebo nákladů.

 

Typy výdajů 

Výdaje rozdělujeme do dvou skupin:

výdaje, které nejsou náklady - transakce na pokrytí závazků, jejichž zdrojem byly právní vztahy (úhrada daňových závazků, výplata dividendy) nebo finanční a úvěrové vztahy (jakékoliv vrácení peněžité půjčky a úvěru),

výdaje, které jsou náklady - transakce na pokrytí závazků vzniklých především formou nabytí prostředků pro výrobu nebo služby, které v důsledku jejich spotřeby tvoří náklad.

 

Nákladové výdaje dále rozdělujeme do tří skupin podle časového hlediska:

výdaj nastal předtím, než vznikly náklady (např. nákup materiálu, který bude spotřebován později), 

výdaj vznikl ve stejné době, jako náklad (např. výplata mezd),

výdaj nastal později, než vznikl náklad (např. úhrada ceny již spotřebovaného materiálu).

 

Tento článek není právní či daňovou radou a nemůže být takto ani interpretován. Obsah v něm uvedený se může změnit. Čtenář používá názory uvedené jeho Autorem pouze pro vlastní potřebu a výlučně na vlastní odpovědnost.

Více